to top

Flying in pregnancy -yes or no?

Flying in pregnancy, especially in advanced state of pregnancy, is a very controversial topic. What’s more, those who don’t travel or have no medical knowledge usually say a lot in that matter;) Of course, I would like to point out that I’m also not a traveller (my travels are quite short business trips and typically holiday flights), or a medical expert (everything I’m writing today, I learned from my gynaecologist who is watching over my pregnancy and from the blog mamaginekolog.pl). However, I have recently struggled with surprised faces of people who were scaring me and trying convince me that it’s a bad idea and had “good advice” when they heard that I have a flight at the end of the 8th month of pregnancy. And because I flew many times and I didn’t feel any discomfort, I decided to share my experiences. Hence, this short guide for future mums who are planning a vacation or must choose an airplane tour, because there are a lot of myths about flying in pregnancy and it’s worth refuting them.
Latanie w ciąży, a tym bardziej w zaawansowanej ciąży, jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Co więcej, najwięcej do powiedzenia mają zwykle te osoby, które ani nie podróżują, ani nie mają wiedzy medycznej;) Oczywiście, na wstępnie zaznaczę, że ze mnie także żadna podróżniczka (moje podróże sprowadzają się do dość krótkich lotów służbowych oraz typowo wakacyjnych), ani ekspert medyczny (wszystko o czym piszę, dowiedziałam się z konsultacji z ginekologiem czuwającym nad moją ciążą oraz z bloga mamaginekolog.pl). Jednak sama niedawno zmagałam się ze zdziwionymi minami, przerażaniem, “dobrymi radami” oraz straszeniem ze strony osób, które dowiedziały się, że czeka mnie długi lot w końcówce 8-go miesiąca ciąży. A ponieważ mam za sobą kilka lotów, które zniosłam bez najmniejszych dolegliwości, postanowiłam podzielić się moimi doświadczeniami. Stąd powstał ten krótki przewodnik dla przyszłych mam, które planują urlop lub muszą wybrać podróż samolotem, bo latanie samolotem w ciąży obrosło niesamowitymi mitami, które naprawdę warto obalić.

19a IMG_2611-horz

The first issue that really made me laugh was the argument “you can start giving a birth during your travel”. Yeah. I can also start giving a birth while going to the neighbourhood shop …. I understand that it is easier to start giving a birth on the housing development than on the plane, but how many times do you heard such cases? (I don’t mean movie story;))
Therefore, the most important thing is to consider what state of health you are in and how your pregnancy is going. If from the first weeks, your doctor recommends you to limit the movements, very slow and calm lifestyle, you have a problem with the short cervix or the placenta praevia – there are no trips for you, no matter if it’s a 2-hour trip around Poland by car, or a few hours flight. In this situation, traveling is extremely irresponsible. Therefore, if you want to fly somewhere, first consider your state of health and well-being.

Pierwsza kwestia, która mocno mnie śmieszyła, to argument “możesz przecież zacząć rodzić w trakcie podróży”. No, tak. Mogę też zacząć rodzić w trakcie wyjścia do osiedlowego sklepu po mleko….Rozumiem, że łatwej jest zacząć rodzić na osiedlu niż w samolocie, jednak ile znacie takich przypadków? (nie mam na myśli historii filmowych;))
Dlatego najważniejszą sprawą jest szczere rozważenie tego w jakim stanie zdrowia jesteście i jak przebiega Wasza ciąża. Jeśli od pierwszych tygodni, lekarz zaleca Wam ograniczenie ruchu, bardzo oszczędzający tryb życia, macie problem ze skracającą się szyjką macicy czy łożyskiem przodującym – nie dla Was są podróże, bez względu na to czy to 2 godzinna podróż autem po Polsce, a tym bardziej kilkugodzinny lot. W takiej sytuacji podróżowanie jest skrajną nieodpowiedzialnością. Dlatego jeśli chcecie zdecydować się na lot, rozważcie swój stan zdrowa i samopoczucie.

12a
Consult the gynaecologist
When I asked my gynaecologist if I can go to the USA, he said that he doesn’t see any contraindications at the moment, but he doesn’t know whether my condition will be the same at the time of departure and that only then, after the examination, he will be able to agree or not. I believe that every tour, even the shortest should be consulted with a doctor – it will give you a feeling of calm and make you sure that everything is ok, and that there are no contraindications to go. Especially that the state of health and pregnancy can change from day to day.

Do you need a medical certificate?
Most airlines allow to travel before 36th week in a single pregnancy and 32th week in multiple pregnancy. Some airlines require a written medical certificate (valid only 7 days from the date of issue!). Airlines that I travelled didn’t require such certificate, but just in case, I preferred to have a written permission from my gynaecologist. It turned out that it was good that I had it because during the check-in I was asked about a week of pregnancy and whether I have a health certificate. It is worth checking the requirements of the given airlines before the flight.

Konsultuj się z ginekologiem
Kiedy spytałam mojego ginekologa o to czy mogę lecieć do USA powiedział, że na chwilę obecną nie widzi żadnych przeciwskazań, jednak nie wie czy mój stan będzie taki sam w momencie wylotu i że dopiero wtedy, po badaniu, wyrazi zgodę. Uważam, że każdą podróż, nawet tę bliższą należy skonsultować z lekarzem– to da wam poczucie spokoju i pewności, że wszystko jest ok, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wyjazdu. Tym bardziej, że stan zdrowia i przebieg ciąży mogą się zmieniać z dnia na dzień.
Czy potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?
Większość linii lotniczych wyraża zgodę na podróże do 36 tygodnia ciąży pojedynczej i 32 ciąży mnogiej. Część linii lotniczych wymaga pisemnego zaświadczenia lekarskiego (ważnego tylko 7 dni od daty wystawienia!). Linie, którymi leciałam nie wymagały takiego pisma, jednak na wszelki wypadek, wolałam mieć pisemną zgodę mojego ginekologa. Okazało się, że dobrze, że je miałam, ponieważ podczas odprawy spytano mnie o tydzień ciąży i o to czy posiadam zaświadczenie o stanie zdrowia. Przed lotem warto dokładnie sprawdzić wymogi danych linii.

IMG_2387-horz
Journey to the end of the world?
If we think about a short flight to Europe, or travelling by car, it doesn’t appal anyone as much as a tour to more exotic or distant place. Can you travel so far in pregnancy? It is not so much the distance that matters as the conditions in a given place. While the fly to a very long distance Australia for sanitary reasons is as safe as possible, but the length of the flight (due to comfort) is not recommended. Much more convenient are closer destinations within Europe, closer Asian destinations, or the USA or Canada. However, probably none of the doctors will agree to travel to Africa or other areas where there is a high risk of contracting infectious diseases (the more that vaccinations for these diseases are prohibited in pregnancy), as well as trips to high regions (over 3000m above sea level). If you take into account that traveling by car from Silesia to the Polish seaside will take you about 6 hours, then I think it is better to consider a flight;)

Is it safe ?
The a flight itself isn’t dangerous for pregnancy at all, it doesn’t increase the risk of fetal defects, premature delivery or miscarriage (more professional knowledge on this subject can be found on the blog mamaginekolog.pl). Remember, however, that flying in pregnancy is safe for you and your baby, as long as you are healthy and your pregnancy is going well.
What should be remembered is that sitting in one position for a long time (and we are forced to that during long-distance flights ) increases the risk of blood clots, leg swelling, and swelling. Therefore, it is necessary to walk frequently during the flight, drink plenty of water and avoid caffeine. I had two 10-hour flights and a few shorter flights, and I didn’t have such ailments – my legs didn’t swell, I didn’t have any cramps. I think it was a good way to get up every hour and walk several times along the plane and drink plenty of water. I don’t drink coffee from the beginning of my pregnancy, so I also didn’t have problems with avoiding caffeine.

Podróż na koniec świata?
Jeśli myślimy o krótkim locie do Europy, czy podróży samochodem, nikogo nie bulwersuje to tak bardzo, jak podroż w bardziej egzotyczne lub dalej oddalone rejony. Czy można w ciąży podróżować tak daleko? Nie tyle odległość ma znaczenie, co warunki w danym miejscu. O ile podróż do bardzo oddalonej Australi ze względów sanitarnych jest jak najbardziej bezpieczna, tak długość lotu (ze względu na komfort) już nie tak polecana. Znacznie wygodniejsze są bliższe destynacje w obrębie Europy, bliższej Azji, ewentualnie USA czy Kanady. Natomiast chyba żaden lekarz nie poleci podróży do Afryki czy innych rejonów, w których jest wysokie ryzyko zarażenia się chorobami zakaźnymi (tym bardziej, że szczepienia na te choroby są zakazane w ciąży), podobnie jak wycieczki w wysokie rejony (powyżej 3000m n.p.m). Jeśli wziąć pod uwagę, że przejazd autem ze śląska nad polskie morze zajmie nam ok 6 godzin, myślę, że lepiej jest rozważyć lot samolotem;)

Czy to w ogóle bezpieczne?
Sam lot samolotem nie jest w żaden sposób zagrażający ciąży, nie zwiększa ryzyka wad płodu, porodu przedwczesnego ani poronienia (Więcej na ten temat fachowej wiedzy znajdziecie na blogu mamaginekolog.pl). Pamiętajcie jednak, że latanie w ciąży jest bezpieczne dla Was i dziecka, o ile Wy jesteście zdrowe, i Wasza ciąża przebiega prawidłowo.
To o czym należy pamiętać, to to, że długie siedzenie w jednej pozycji (a taką wymuszają loty długodystansowe) zwiększa ryzyko powstania zakrzepów, puchnięcia nóg, obrzęków. Dlatego konieczne jest częste spacerowanie podczas lotu i picie dużej ilości wody i unikanie kofeiny. Ja mam za sobą dwa 10 godzinne loty i kilka krótszych lotów i nie wystąpiły u mnie żadne tego typu dolegliwości – nie puchły mi nogi, nie miałam skurczów. Myślę, że dobrym sposobem na to było wstawanie co godzinę i przejście się kilka razy wzdłuż samolotu i picie sporych ilości wody. Kawy nie piję od początku ciąży, więc nie miałam też problemów z unikaniem kofeiny.

1 8a

What to take with you on a tour ?
It depends on where, for how long and for what purpose. I recommend to take comfortable shoes and non- constricting socks to the plane. Additionally, it is worth having a pregnancy notes at hand, results of the latest medical tests, results confirming the blood group. It is also worth buying insurance regarding pregnancy problems. Remember that while the majority of insurers take into account the treatment of pregnancy issues, probably no insurance covers the cost of delivery after 34 weeks of pregnancy. It is worth having this in mind, especially when traveling outside the European Union.

What is not allowed during the flight?
First of all, remember not to carry a luggage. If you are traveling with carry-on baggage, ask someone to help you pick it up during security checks and in overhead storage cabinet (lifting your hands up can pull the ligaments that support the uterus, and this can endanger your pregnancy).
In addition, pregnant women can’t sit on evacuation seats, i.e. those located next to the doors. It is worth asking the crew of the plane about the possibility of taking the last seats on the plane, which are slightly larger. My husband asked the flight attendant if we can change our seats and without any problems she allowed us to take these more comfortable seats. Flight attendants seeing my tummy were very helpful and polite, so feel free to ask them questions. If we are talking about comfort, it is also worth taking advantage of the priority given in case of pregnancy during a security check or check-in.
It is also worth giving up passing through the gate during security checks. All you have to do is inform the service that you are pregnant and you will be released from this obligation, but in return you must undergo a personal check.

Co zabrać ze sobą w podroż?
To zależy od tego gdzie, na jak długo i w jakim celu lecimy. Do samolotu polecam zabrać wygodne buty, skarpetki, które nie uciskają. Do tego warto jest mieć pod ręką kartę ciąży, wyniki ostatnich badań, wyniki potwierdzające grupę krwii. Warto też wykupić ubezpieczenie uwzględniające problemy ciążowe. Pamiętajcie, że o ile większośc ubezpieczycieli uwzględnia leczenie kwestii ciążowych, tak chyba żadne ubezpieczenie nie pokrywa kosztów porodu po 34 tygodniu ciąży. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza podróżując poza granice Unii Europejskiej.
Czego nie wolno w trakcie lotu?
Przede wszystkim pamiętaj, aby nie dźwigać bagażu. Jeśli podróżujesz z bagażem podręcznym, poproś aby podczas kontroli bezpieczeństwa ktoś pomógł Ci go podnieść, podobnie jak w przypadku umieszczania go w luku bagażowym (podnoszenie rąk do góry może spowodować naciągnięcie więzadeł, na których zawieszona jest macica, a to może stanowić zagrożenie ciąży).
Poza tym ciężarne nie mogą siedzieć na miejscach ewakuacyjnych czyli tych zlokalizowanych obok drzwii. W kwestii miejsc warto jest spytać załogę samolotu o możliwość zajęcia ostatnich miejsc w samolocie, które są nieco większe. Mój mąż poprosił stewardesę o to czy możemy się przesiąść i bez najmniejszych problemów pozwolono zająć nam te komfortowe miejsca. Stewardesy widząc mój brzuszek były bardzo pomocne i uprzejme, więc warto pytać. Jeśli już mowa o wygodzie, to warto także skorzystać z przysługującego pierwszeństwa w przypadku ciąży podczas kontroli bezpieczeństwa czy odprawy.
Warto też zrezygnować z przechodzenia przez bramkę podczas kontroli bezpieczeństwa. Wystarczy, że poinformujesz obsługę, że jesteś w ciązy i zostaniesz zwolniona z tego obowiązku, w zamian muszą poddać się kontroli osobistej.

IMG_2444a-horz 11a

I think that every future mother sets the good of her child as a priority. Probably not many people think about themselves first, and then about the child. However, don’t forget that the lack of knowledge, believe in superstitions and myths or not verifying your knowledge, has nothing to do with caring for a child. Like giving up on yourself, your current lifestyle or needs. This post was not made to encourage pregnant women to the travel of their life. Of course, if you get thrills when you think about a few –hour flight – stay at home, because why do something you can’t stand. However, if the thought that you could let go doing something that is natural and easy for you, and it’s your everyday life, just because someone who completely doesn’t know the subject will look at you cautiously and say it’s bad idea- do not be afraid to gain knowledge, ask people who have knowledge in a given field and do what makes you happy.
If I had to fly again, I would definitely go on another tour 😉 I wonder if you travelled in pregnancy?

 

Myślę, że każda przyszła mama stawia jako priorytet dobro swojego dziecka. Chyba niewiele osób myśli najpierw o sobie, a dopiero potem uwzględnia maluszka. Jednak nie zapominajmy o tym, że brak wiedzy, wierzenie w zabobony i mity czy życie w ciemnogrodzie i nie weryfikowanie swojej wiedzy, nie ma nic wspólnego z dbaniem o dziecko. Podobnie jak rezygnowanie z samej siebie, swojego dotychczasowego trybu życia czy potrzeb. Ten post nie powstał po to, aby zachęcać ciężarne do podróży życia. Oczywiście, jeśli na samą myśl o kilkugodzinnym locie dostajesz dreszczy – zostań w domu, bo po co robić coś czego nie znosisz. Jeśli jednak myśl o tym, że mogłabyś odpuścić robienie czegoś co jest dla Ciebie naturalne, łatwo Ci przychodzi i jest Twoją codziennością, tylko dlatego, że ktoś, kto kompletnie nie zna tematu, krzywo na Ciebie spojrzy – nie bój się zdobywać wiedzy, dopytywać osób, które w danej dziedzinie posiadają wiedzę i rób to, co Cię uszczęśliwi.
Jeśli miałabym polecieć jeszcze raz, na pewno udałabym się w kolejną podróż;) Jestem ciekawa czy Wy podróżowałyście w ciąży?

EvelineBison

 • Ewa Macherowska

  Bardzo dobry pomysł na post Kochana! 🙂

  27 września 2018 at 15:52 Odpowiedz
 • Agnieszka

  Przyznam że podczas ciązy nie latałam ale… do porodu właściwie prowadziłam samochód – miałam jednak specjalne pasy, takie z przepinką na ogromny już pod koniec brzuszek;)
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy:)

  27 września 2018 at 22:10 Odpowiedz
 • Anna piekneperfumy

  Ja podczas ciąży akurat nie podróżowałam samolotem, ale moja koleżanka tak i było ok:).

  30 września 2018 at 22:02 Odpowiedz
 • Aneta

  Przepięknie się prezentujesz w tej tunice 🙂 Trochę wygląda jak typowe letnie ubranie, ale w sumie myślę, że bardzo ładnie prezentowałabyś się w nich z jeansami np. z ZOiO 😉 Przepiękne zdjęcia 🙂

  pozdarwiam serdecznie!

  1 października 2018 at 15:10 Odpowiedz
 • Jenifer Duran

  I have been around for quite a lot of time, but finally decided to show my appreciation of your work! You are really doing well for your readers. Each and every post you shared here is worth reading. This blog is definitely entertaining and factual. I have picked up a bunch of interesting advices out of this blog. I would love to come back again and again. Thanks a bunch!

  4 października 2018 at 06:58 Odpowiedz
 • Justyna

  Witam Cię serdecznie po tak długiej mojej nieobecności!!! Przez powrót do pracy czas skurczył mi się przeokropnie i niestety blogowanie ucierpiało na tym znacznie.
  Twój maluszek jest już na świecie… muszę przejrzeć Twoje poprzednie posty :)!!!

  Nie latałam w ciążach bo nie miałam okazji :)!!! Gdyby się taka nadarzyła nie miałabym oporów, bo dobrze znosiłam ten stan :)!!!

  Pozdrawiam serdecznie :)!!!

  6 października 2018 at 10:16 Odpowiedz
 • Martyna

  Rodzić można zacząć wszędzie więc do mnie ten argument nie przemawia 😉

  9 października 2018 at 16:29 Odpowiedz
 • Kobieta po 30

  Oczywiście, zgadzam się, dużo zależy od indywidualnego przypadku, jak kobieta się czuje, co mówi lekarz. Swego czasu problemem był jednak brak zgody linii loticzych.

  12 października 2018 at 10:59 Odpowiedz
 • Iwona Góra Blog

  Nawet nie wiedziałam, że tak postrzegane jest latanie w ciąży. Ja nigdy nie miałam takiego dylematu 🙂
  Pozdrawiam 🙂
  https://iwonaturzanska.pl/

  18 listopada 2018 at 14:23 Odpowiedz

Leave a Comment