to top

Knock knock, Baby! How to contact with your unborn baby in your belly.

Talking to a newborn baby or talking to a baby in a pram during walking doesn’t seem like something extremely strange, but talking to your own belly, even pretty big, can be slightly weird. But how not to contact with your unborn baby for 9 months? 😉 Certainly every mum – to – be wonders if a baby feels her worry, joy, or if a baby experiences sadness and euphoria with his/ her mum? Will her voice or gentle touch calm down a baby?. And what about Dad? Does he/she hear his voice? And finally – does Mozart’s music develop his/ her intellect? According to scientists, in 5th month of pregnancy he/she can hear, feel and see, and in the 7th month of pregnancy he/she can recognize his/her mother’s voice.
I am sure that every mum-to-be very often thinks about her child, but we need to distinguish thoughts and contact. Although developing child is an amazing miracle and his/her learning skills and development abilities are amazing, mind-reading is not in a bundle of abilities;) And even listening to Mozart in the evening will not help;) So how to talk to your unborn baby ? And is it worth talking with your pregnant belly?
Rozmowa z niemowlakiem czy mówienie do dziecka w wózku podczas spaceru nie wydaje się niczym nadzwyczaj dziwnym, ale mówienie do własnego, nawet sporych rozmiarów, brzucha, może być już lekko dziwnie odebrane. Jednak jak przez 9 miesięcy nie próbować kontaktować się z rosnącym w naszym ciele lokatorem?;) Na pewno każda przyszła mama zastanawia się nad tym czy maluszek czuje nasze zdenerwowanie, radość, czy przeżywa smutek i euforię razem z nami? Czy uspokoi go nasz spokojny głos lub delikatne głaskanie. A co z Tatą? Czy jego głos do niego dociera? I w końcu – czy muzyka Mozarta rozwija jego intelekt? Wg naukowców już w 5-miesiącu życia płodowego słyszy, czuje i widzi, a w 7 miesiącu ciąży potrafi rozróżnić głos mamy.
Jestem pewna, że każda przyszła mama rozmyśla bardzo często o swoim dziecku, ale musimy rozróżnić myśli od faktycznego kontaktu. Niestety, mimo, że rozwijające się dziecko jest niesamowitym cudem i jego zdolności uczenia się i rozwój są niesamowite, to czytanie w myślach nie wchodzi w pakiet zdolności;) I nawet Mozart słuchany wieczorami nie pomoże w tej kwestii;) Zatem jak do niego mówić? I czy w ogóle warto rozmawiać ze swoim ciążowym brzuszkiem (a raczej jego zawartością;))?

6a 4a
Children can hear voices from 5th month of pregnancy
Taking into account the results of the studies, which clearly show that the sense of hearing is developing from mid-pregnancy, it is worth stimulating baby’s emotional development even before he/she will appear in the world. What’s more, in about 7th month of the pregnancy child is able to recognize the voice of his/her mother. For this reason, the voice of mother after childbirth not only can calm down a baby, but also child reacts better to this voice than, for example, the voice of a father. But you can’t forget about fathers, because their role is huge! It is worth persuading your partner to talk often to the belly or talk with you, because of course , mum’s voice is number one for a baby, but remember that, voices that a baby knows from fetal life, he/she likes more after coming into the world.
Dzieci słyszą głosy od 5 miesiąca życia płodowego
Biorąc pod uwagę wyniki badań z których jasno wynika, że już od połowy ciąży rozwija się zmysł słuchu, warto stymulować jego rozwój emocjonalny jeszcze zanim pojawi się na świecie. Co więcej, ok. 7 miesiąca dziecko jest w stanie rozróznić głos swojej mamy od głosów otoczenia. Z tego względu, głos mamy po porodzie jest nie tylko najlepszym uspokajaczem, ale też właśnie na ten głos dziecko reaguje lepiej niż np. na głos taty. Ale nie można zapominać i o ojcach, bo ich rola jest tutaj ogromna! Warto namawiać partnera, aby często mówił do brzuszka lub rozmawiać z nami, bo co prawda, głosu mamy nie przebije, ale znane z życia płodowego głosy również podobają się maluszkom bardziej po przyjściu na świat.

5a 1 4a
Happy mother, is a happy child
We all know about it, but unfortunately it is often forgotten. I ‘ve once read about the technique of visualizing a happy child, thinking about happy moments with a child, thanks to which the contact with a child should be better. Generally, this is not a direct contact, because child is unable to read our thoughts, but it can affect him/her indirectly . In the end, during such a nice meditation, more endorphins are released, and baby can already feel your joy and happiness:) However, you can also achieve similar effect by doing other things that set you in a good mood – watching a favorite movie, reading a book, walking with a partner, shopping or eating delicious ice cream.
Szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko
Wszyscy o tym wiemy, choć niestety często się o tym zapomina. Czytałam kiedyś o technice wizualizowania sobie szczęśliwego dziecka, rozmyślania o szczęśliwych chwilach z dzieckiem, co ma się przełożyć na lepszy kontakt z dzieckiem. Właściwie, to nie jest to żaden bezpośredni kontakt, bo dziecko nie jest w stanie odczytać naszych myśli, jednak, pośrednio na pewno to na niego wpływa. W końcu, podczas tak miłych rozmyślań wydziela się więcej endorfin, a naszą radość i szczęście maluszek już potrafi odebrać:) Jednak równie podobny efekt osiągniemy robiąc inne rzeczy, które wprawiają nas w dobry nastrój – obejrzenie ulubionego filmu, czytanie książki, spacer z partnerem, zakupy czy zjedzenie pysznych lodów.

8 19

Mozart for bedtime
I have heard a lot about the influence of the power of Mozart’s music on the higher intelligence of a toddler … Although I like classical music and I sometimes listen to it. However, it hasn’t been proven that classical music, especially Mozart’s music affects IQ. However, at the childbirth classes I found out quite interesting thing, namely, that we should sing or play music, because …babies often remember these songs and, for example, they fall asleep easier while listening these songs.
I’ve also read about the research that shows that children who have contact with music in the womb develop psychomotor skills earlier: they babble earlier, start to sit faster etc. I listen to music all pregnancy, so we’ll see if this works 😉

Mozart na dobranoc
Ile to się nasłuchałam o wpływie magicznej mocy muzyki Mozarta na wyższą inteligencję malucha… Co prawda lubię muzykę klasyczną i zdarza mi się jej słuchać. Jednak nie udowodniono, że muzyka klasyczna, a tym bardziej muzyka Mozarta wpływa na IQ. Ze szkoły rodzenia dowiedziałam się jednak całkiem ciekawej kwestii, mianowicie, że warto dzieciom śpiewać czy puszczać muzykę, bo często…pamiętają one te utwory i np. lepiej przy nich zasypiają.
Czytałam także o badaniach, które pokazują, że dzieci mające kontakt z muzyką jeszcze w łonie matki wcześniej rozwijają się psychomotorycznie: szybciej gaworzą, szybciej zaczynają siadać itp. Ja słuchałam muzyki ciągle w ciąży, wiec zobaczymy czy potwierdzi się to w rzeczywistości;)

3a 3cc

Contact by touch
I don’t know if there is a future mother who doesn’t like to stroke or touch her belly. (However, we must remember that in some cases, stroking the stomach may result intensity of cramps and earlier delivery so you have to consult it with your doctor). All sources that I have read say that a child should feel when you stroke or put a warm hand on a belly. My baby is probably not very standard, because each time my husband wants to feel his acrobatics in the stomach and puts his hand on a belly – our son calms down and politely lies without any move. In the moment that Dad takes his hand, the child immediately returns to his activity;) On the other hand, he immediately kicks strongly when my gynaecologist barely touches the stomach. My gynaecologist always laughs and says that he protects his mum from strangers;)
Kontakt przez dotyk
Nie wiem czy istnieje przyszła mama, która nie lubi głaskać lub dotykać swojego brzuszka. (Musimy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach głaskanie brzucha może spowodować nasilenie skurczy i wcześniejszy poród więc to kwestia na pewno do konsultacji z lekarzem). Wszystkie źródła, które czytałam mówią o tym, że dziecko powinno wyczuć kiedy głaskamy lub położymy ciepłą dłoń na brzuchu. Mój maluszek jest chyba mało standardowy, bo za każdym razem kiedy mój mąż chce poczuć jego akrobacje w brzuchu i przykłada dłoń – synuś uspokaja się i grzecznie leży bez ruchu. Wystarczy natomiast, że tato zabierze dłoń, a malec natychmiast powraca do swojej aktywności;) Natomiast od razu silnie kopie kiedy mój lekarz prowadzący ledwie dotknie brzucha. Mój ginekolog zawsze się wtedy śmieje i mówi, że synek broni mamy przed obcymi;)

6a
What baby doesn’t like?
He definitely doesn’t like mom’s stress. I don’t mean a small irritation when we are in a traffic jam or when a favorite muesli for breakfast is over. Similarly, occasional sadness or crying caused by, for example, emotions on film will not adversely affect the development of a baby. However, long-term and persistent stress caused by problems, work or conflict with a partner unfortunately has an impact on a baby. In a situation of severe stress, child is receiving less oxygen and nutrients, and such strong emotional experiences in early weeks of pregnancy can cause miscarriage, and at the end of pregnancy premature birth. Therefore – chill and relax are the most desirable 🙂
Another issue that kids don’t like is nicotine – both passive and active smoking is harmful. The same situation is when it comes to chemistry – it’s worth asking someone for help in cleaning and it would be good to change cleaning products to those gentle ones, e.g. YOPE.
Pressure on the stomach – my son begins to be very active and restless when something pushes him, e.g. when I sit in one position for a long time, e.g. while traveling by car. He also doesn’t like the pressure of trousers, so I wear dresses for almost whole pregnancy 🙂
Czego Maluch nie lubi?
Na pewno nie lubi stresu mamy. Nie mam tutaj na myśli lekkiego poirytowania kiedy stoimy w korku czy gdy skończą się ulubione muesli na śniadanie. Podobnie sporadyczny smutek czy płacz wywyłany np. emocjami na filmie nie odbije się szkodliwie na rozwoju malucha. Natomiast już długotrwały i utrzymujący się stres spowodowany problemami, pracą czy konfliktem z partnerem niestety ma na niego wpływ. W sytuacji silnego stresu mamy dziecko otrzymuje mniej tlenu i substancji odżywczych, i tak silne przeżycia emocjonalne w początkowych tygodniach ciąży mogą spowodować poronienie, a w końcówce ciąży przedwczesny poród. Zatem – chill i relaks jak najbardziej wskazany 🙂
Kolejna kwestia, której maluchy nie lubią to nikotyna – zarówno bierne, jak i czynne palenie jest szkodliwe. Podobnie ma się sprawa z chemią – warto poprosić o kogoś w porządkach i zmienić środki czystości na te łagodne np. YOPE.
Nacisk na brzuch – mój synek zaczyna być bardzo ruchliwy i niespokojny kiedy coś go ciśnie, np. kiedy długo siedzę w jednej pozycji np. podczas podróży samochodem. Nie przepada także za uciskiem spodni, stąd też praktycznie całą ciążę noszę sukienki 🙂

4a

I am curious if current and future moms contact or contacted with their unborn child? Do you believe that such contact affects later development and relationship with the child? Let me know what are your experiences and tell me your opinions about this topic 🙂
Jestem ciekawa czy obecne i te przyszłe mamusie kontaktują/kontaktowały się ze swoim dzieckiem kiedy jeszcze było w brzuchu? Wierzycie, że taki kontakt wpływa na późniejszy rozwój i relacje z dzieckiem? Dajcie mi znać jakie macie doświadczenia i zdanie na ten temat 🙂

EvelineBison

 • Karolina

  Ja dotykam swojego brzuszka często gdy tylko malutka się porusza- to takie piękne uczucie gdy Cie kopnie, daje znaki,że jest i kocha. Mało z nią rozmawiam ale to prawda, że później po urodzeniu reaguje na głos matki ;* teraz jestem w 37tc i mam dość.. Jestem wykończona tymi upałami że chce juz urodzić.. Pozdrawiam ❤

  2 sierpnia 2018 at 16:12 Odpowiedz
 • Agnieszka

  Oczywiście, że trzeba gadać do brzuszka bo Dziecko naprawdę słyszy! Ciąża Ci służy, wyglądasz cudnie!
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy:)

  2 sierpnia 2018 at 16:25 Odpowiedz
 • Bea

  W ciąży nie byłam, ale też nie wyobrażam sobie, żeby przez dziewięć miesięcy obgadywać dziecko ze wszystkimi, a do niego nie mówić nic! 😉

  2 sierpnia 2018 at 17:02 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Piękny wpis i zdjęcia! 🙂

  2 sierpnia 2018 at 18:07 Odpowiedz
 • Monika

  Prześlicznie wyglądasz. Super sesja! 🙂

  2 sierpnia 2018 at 21:11 Odpowiedz
 • Vika

  Thanks for the interesting post! Have a nice weekend)

  2 sierpnia 2018 at 21:15 Odpowiedz
 • Aneczka

  Jestem bardzo ciekawa czy faktycznie muzyka ma wpływ na rozwój dziecka 🙂 jeszcze trochę i będziecie wszyscy razem. Pięknie wyglądacie 🙂

  3 sierpnia 2018 at 05:09 Odpowiedz
 • Tynka

  piekni rodzice i cudna sesja 🙂 <3

  3 sierpnia 2018 at 19:07 Odpowiedz
 • Kinga K.

  Nieziemska sesja ❤❤

  3 sierpnia 2018 at 20:56 Odpowiedz
 • Ania

  Wow!! Wyglądasz cudownie <3 Bardzo ładna sukienka 🙂

  4 sierpnia 2018 at 20:20 Odpowiedz
 • Vika

  As usual very interesting! Thanks a lot for sharing)

  5 sierpnia 2018 at 21:50 Odpowiedz
 • Paulina

  Gratulacje kochana!

  6 sierpnia 2018 at 10:22 Odpowiedz
 • Martyna

  Ciężko powiedzieć, dziecko i tak słyszy każde nasze słowo 😉

  6 sierpnia 2018 at 17:32 Odpowiedz
 • Królowa Karo

  Ja bardzo często gadałam do swojego brzucha, a nawet czytałam mu bajki 🙂 Może dlatego do dziś tak uwielbia, kiedy mu czytam 😉

  8 sierpnia 2018 at 08:56 Odpowiedz
 • Gil Zetbase

  Fabulous pictures!
  Have a nice day!
  Gil Zetbase

  9 sierpnia 2018 at 11:06 Odpowiedz
 • Justyna

  Dla mnie gadanie do rosnących w moim brzuchu dziewczynek było czymś tak naturalnym, jak rozmowa z nimi w chwili obecnej. Miło wspominam ten czas :)!!!
  Wspaniała sesja :)!!! Wyglądacie cudownie :)!!!

  10 sierpnia 2018 at 18:33 Odpowiedz
 • Lucca

  Piękna sesja, wyglądasz cudownie <3 Gratuluje kochana ;*

  20 sierpnia 2018 at 13:31 Odpowiedz

Leave a Comment