to top

Happy Birthday…to my blog!

Happy birthday! Who doesn’t love birthday? Even when the metric is getting longer … I still love that day. But this time we don’t celebrate my birthday. I have already celebrated this day;). Today we celebrate 3rd anniversary of my blog. Website which was created on the spur of the moment and completely not for blogging. But I admit that I’m very happy that this original idea turned out to be a full-time blog, because it gives me so much joy and satisfaction. 3 years is a long time! On this occasion there are also balloons (unfortunately I forgot that only those with helium have magical power to float …) and champagne and new dress made by me especially for this occasion.

Wszystkiego najlepszego!  Kto  nie uwielbia urodzin ? Nawet kiedy metryczka staje się coraz to dłuższa…to uwielbiam ten dzień. Tym razem nie świętujemy jednak  moich urodzin, te już obchodziłam;) Dzisiaj świętujemy 3 rocznicę mojego bloga. Strony założonej bez namysłu, kompletnie nie w celu blogowania. I cieszę się ogromnie, że ten mój pierwotny pomysł przerodził się w prawie pełnoetatowy blog, bo daje mi on wiele radości i satysfakcji.  3 lata to szmat czasu! Z tej okazji są i balony (niestety zapomniałam, że tylko te z helem mają magiczną moc unoszenia się…) i szampan i nowa, uszyta przeze mnie specjalnie na tę okazję sukienka.

63bc

To tell you the truth, I can’t recall feelings which accompanied me when I published my first post. Did I think that I will persevere for more than a year, two, three? Will anyone be interested in my posts? No, I didn’t think about blogging at all. I just wanted to show my clients new dresses that I sewed. Was it  a closed  blog? No, but I just assumed that no one besides above-mentioned people would visit my blog ….

Prawdę powiedziawszy nie pamiętam dokładnie uczuć, które mi towarzyszyły, gdy wstawiłam pierwszy post. Czy myślałam o tym, że wytrwam dłużej niż rok, dwa, trzy?  Czy kogokolwiek zainteresuję moimi treściami? Ależ skąd, ja w ogóle nie myślałam wtedy o blogowaniu. Ja po prostu chciałam pokazać moim klientkom jak prezentują się nowe sukienki, które właśnie szyłam.  Czy to był blog zamknięty? Nie, ale po prostu zakładałam, że nikt inny, poza wyżej wymienionymi zainteresowanymi na niego nie wejdzie….

38a 56a

But readers visited my blog …. And it wasn’t just one person! Moreover – these were some people working in PR section who wanted to show their items and products on my website. It slowly started looking like a real blogging. I had nothing to lose, so I decided to try it. Thanks to that, I managed to get into a great project and together with some designers I have the opportunity to design clothes in Berlin (best greetings to you Ola and thank you for everything!). Since designing clothes were going their way I decided to start writing more lifestyle posts , not only considering new dresses I designed, but also some reflections, some motivation, some psychology. I just started creating contents that I like reading on other blogs. And if you are still with me, it means that you also like to visit this place. 🙂

A wszedł…. I to nie jedna osoba! Co więcej – weszło też kilka osób pracujących w działach PR marek, które chciały aby ich rzeczy i produkty znalazły się na mojej stronie. Powoli zaczynało wyglądać to jak prawdziwe blogowanie. Nic nie traciłam, więc postanowiłam spróbowałam. Dzięki temu udało mi się wejść  w świetny projekt i razem z kilkoma projektantami mam możliwość tworzenia projektów ubrań w Berlinie (Pozdrawiam Cię serdecznie Ola i dziękuję za wszystko!). Wtedy też zdecydowałam, że skoro projekty ubrań idą swoim torem, to moje wpisy zaczną być  bardziej lifestylowe, traktujące nie tylko o tym jak wygląda nowy projekt sukienki, którą uszyłam, ale także trochę przemyśleń, trochę motywacji, trochę psychologii. Po prostu zaczęłam tworzyć takie treści jakie sama lubię czytać na innych blogach. A skoro nadal ze mną jesteście, to znaczy, że chyba też polubiliście tu zaglądać. 🙂

9b-horz 6a

Not only blog content has changed. The way it looks and domain of the blog have also changed. I’m an aesthete and I love beautiful websites, and  in my head I was able to create minimalistic, bright and clear templates with beautiful graphics, but I couldn’t do such template on blogspot. Unfortunately, my IT skills are quite low. That is why I moved to wordpress last year  (Thank you @Sandicious, Maciek and Zbyszek) and my website has started to look like my dream website. There are  few things that have to be fixed but I have them on my “to do” list! But because they require a lot of learning and testing it takes longer than I would like to. But I don’t give up !

Nie tylko treści blogowe się zmieniły. Zmienił się także wygląd  i domena bloga. Jestem estetką i uwielbiam piękne strony, i o ile w mojej głowie bez problemu tworzyłam minimalistyczne jasne i przejrzyste szablony z piękną grafiką, tak nijak nie potrafiłam zrobić tego szablonu na blogspocie. Niestety, moje informatyczne umiejętności są na dość niskim poziomie. Dlatego w zeszłym roku przeniosłam się na wordpress (Dziękuję  @Sandicious, Maciek i Zbyszek) i moja strona zaczęła swoim wyglądem przypominać tę z moich marzeń. Jest jeszcze kilka rzeczy, które wymagają poprawek i mam je wpisane na moją listę zadań „to do!” , ale ponieważ wymagają ode mnie dużych nakładów nauki i prób, to niestety trwa to dłużej niż bym tego chciała. Ale nie odpuszczam !

22a 36a 1ab

Creating this place was a really good idea. I think this is one of the best decisions in my life. It is a huge investment of time, but I know that thanks to that I learn a lot and I develop myself. Firstly, I became very well organized person. If you want to run a blog regularly, you have full time job and you want to  find time for yourself and for your loved ones, you must be very well organized. I don’t hide the fact that better organizational skills also have influence on other areas of my life and I observe profits in both professional and private life. Secondly – I learned to take pictures, not professional, but much better than  few years ago. I want to improve my photography skills and  take them to the next level.  Take also into account that before I took my first photos I had no idea what lens were really for, I didn’t know that light has a huge impact on what effect we want to get. During these 3 years I have been learning (and I’m still learning) the blogger’s work. I decided with which brands and on what terms I want to cooperate.

Stworzenie tego miejsca było naprawdę dobrym pomysłem, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Jest to ogromna inwestycja czasu, ale wiem, że dzięki niej niesamowicie dużo się uczę i rozwijam.  Po pierwsze, stałam się naprawdę świetnie zorganizowana.  Chcąc prowadzić regularnie bloga, pracować na etacie i znaleźć jeszcze czas dla siebie i bliskich, trzeba być bardzo dobrze „ogarniętym”. Nie ukrywam, że wyższy poziom organizacji przekłada się także na inne dziedziny mojego życia i obserwuję profity także w życiu zawodowym oraz prywatnym. Po drugie – nauczyłam się robić zdjęcia, co prawda nie profesjonalne, ale znacznie ładniejsze niż kilka lat temu. Fotografia, to dziedzina, którą ciągle chcę szkolić i wznosić na wyższy poziom. Weźcie też pod uwagę, że zanim wykonałam pierwsze zdjęcia nie miałam pojęcia, do czego tak naprawdę służy obiekty, nie wiedziałam, że to światło ma ogromny wpływ na to jaki efekt uzyskamy. Przez te 3 lata uczyłam się (i nadal się uczę) pracy blogera. Zdecydowałam z jakimi firmami i na jakich zasadach chcę współpracować.

70a 69a

Blogging, apart from writing posts or taking photos, is also a way to meet wonderful people, make new friends and friendships. The circle of my friends since I started running my blog has grown and the best part is that everyone who I meet on my way is a very interesting person. I couldn’t forget to mention people who help me every day to make the final effect look as you see after the publication. Without their help, this website wouldn’t work! Here my greatest thanks go to Simon, Dorothy, Jacek, Michal, Daddy – your work is admired and commented by my readers and without you my website wouldn’t exist. I would like to heartily thank you!

Blog to, poza pisaniem treści czy robieniem zdjęć, także sposób na poznawanie cudownych ludzi, nowe znajomości i przyjaźnie. Grono moich znajomych od czasu jego założenia znacznie się poszerzyło i najlepsze jest to, że wszyscy, których spotykam na swojej drodze to naprawdę wyjątkowo interesujące osoby. Nie mogłam bym też nie wspomnieć o osobach, które na co dzień pomagają mi, aby efekt końcowy był taki jak widzicie po publikacji. Bez ich pomocy, ta strona nie funkcjonowałaby! Tutaj moje największe podziękowania kieruję w stronę : Szymka, Dorotki, Jacka, Michała, Tatusia – to Waszą pracę podziwiają i komentują czytelnicy i bez Was moja strona nie istniała by. Dziękuję Wam serdecznie!

64ab 78a

From the beginning I wanted this blog to be inspiration also for people who visit it for the first time  and it was nice to watch your engagement for all these years. Every single comment under a post, every email is a great joy and motivation for me to create more. That is why, I want to thank you for being with me , because you are my driving force. Thank you for being here!

Od początku chciałam, żeby ten blog mógł być również dla kogoś obcego inspiracją i fajnie było oglądać przez te wszystkie lata Wasze zaangażowanie. Każdy jeden komentarz pod wpisem, każdy mail  to dla mnie wielka radość i motywacja do tego żeby tworzyć dalej. Dlatego też dziękuję Wam, że jesteście ze mną, bo jesteście moim motorem napędowym. Dziękuję, że jesteście!

60a 44a 43a

During these 3 years of continuous work on the blog I checked which posts give me the most satisfaction in creating, but I would also like to know your opinion and find out what you like, what you don’t like, what would you like to see on my blog. Therefore, at the end of this post you will find a link to short and anonymous questionnaire and – I would like to know your advice and opinion and, if possible, make these changes both in graphic design and in the published content.

Przez te 3 lata ciągłej pracy nad blogiem zdążyłam sprawdzić jakie wpisy dają mi najwięcej przyjemności z tworzenia, ale chciałabym także poznać Wasze zdanie i dowiedzieć się co Wam się podoba,  co się nie podoba, czego Wam brakuje na moim blogu. Dlatego też na końcu tego wpisu znajdziecie link do krótkiej i anonimowej ankiety i – chciałabym skorzystać z Waszych porad i opinii i, w miarę możliwości wprowadzić te zmiany  zarówno w szacie graficznej, jak i w treściach tu publikowanych.

ANKIETA – proszę, wypełnij

40a

I also invite you to follow my profile on Instagram and Facebook. Most often you will find me on Instagram where are contents and pictures that are not on the blog or on FB. So if you don’t follow me yet, then I invite you to my instagram – come in, relax and stay for longer🙂

Massive thank you for another fantastic year. May the next one also be filled with positive emotions and even more interesting posts and more beautiful pictures!

On the internet I found great quote: “ Alone we can do so little, together we can do so much” – Helen Keller. I agree with it. My blog is a perfect example of that so thank you for being with me and for being one of the reasons I smile J.
Please let me know in your comments since how long have you been here!

Zapraszam Was  także do śledzenia mojego profilu na Instagramie oraz Facebooku. Najczęściej znajdziecie mnie na Instagramie i tam też znajdziecie treści i zdjęcia, których nie ma na blogu czy na FB. Dlatego jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to zapraszam Cię na mój instagram – wejdź, rozgość się i zostań na dłużej 🙂

Ogromnie Wam dziękuję za kolejny fantastyczny rok. Oby następny był również przepełniony pozytywnymi emocjami i jeszcze ciekawszymi wpisami i piękniejszymi zdjęciami!

W internecie znalazłam świetny cytat: „ Sami możemy zdziałać tak mało, razem możemy zrobićztak wiele” – Helen Keller. Zgadzam się z tym. Mój blog jest idealnym na to przykładem więc dziękuję że jesteście ze mną i dziękuję że jesteście jednym z powodów dla którego się uśmiecham :).

Dajcie mi znać w komentarzach od jak dawna tu jesteście!

4ab

EvelineBison

 • Madziastylee

  Czas leci szybciutko, gratuluję tych 3 lat i życzę Ci kolejnych, nie zostawiaj nas swoich czytelników, bloguj dalej 🙂 U mnie 3 latka stuknął dopiero w styczniu 🙂

  28 lipca 2017 at 10:56 Odpowiedz
 • Alice

  Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy , ankieta wypełniona 😉 Sukienka ma świetny fason , bardzo dobrze wyglądasz w tej kolorystyce 😉

  28 lipca 2017 at 12:03 Odpowiedz
 • Iwona Gold

  Założyłyśmy bloga w tym samym czasie:). U mnie też właśnie minęły 3 lata:).
  Życzę Ci radości z prowadzenia strony i wielu czytelników:).
  PS. Ankieta wypełniona:).

  28 lipca 2017 at 13:43 Odpowiedz
 • Ania Radtke

  Piękna sukienka!

  28 lipca 2017 at 14:23 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Gratuluję! U mnie dopiero 1,5 roku… 🙂

  28 lipca 2017 at 14:48 Odpowiedz
 • Tynka

  Cudowne zdjęcia! SUKIENKA IDEALNA! wszystkiego najlepszego kochana 🙂 samych sukcesów na światową skalę. I zostań zawsze taka cudowna jaka jesteś :*

  28 lipca 2017 at 17:18 Odpowiedz
 • Tommy

  A ja nie mam już bloga bo miałem tylko jednego followersa… TO BYŁEM JA SAM ;-))) Ale ankietę wypełniłem prawidłowo. Pozdrawiam.

  28 lipca 2017 at 17:49 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Gratuluję i życzę ci wszystkiego najlepszego kochana! Oczywiście ankieta wypełniona 😉

  28 lipca 2017 at 17:57 Odpowiedz
 • amely rose

  Gosh you look like a model,
  everything about this look is perfect and the Dress suits you perfectly.
  This series reminds me of a Fashion Editorial and the idea with the baloons is so cool.
  And of Course congrats on your blog birthday.

  with love your AMELY ROSE

  28 lipca 2017 at 19:00 Odpowiedz
 • malwina m

  Bardzo lubię tu zaglądać. Zawsze jest estetycznie i ciekawie. Uwielbiam twoje stylizacje, są z klasą i ze smakiem. Sukienka jest śliczna, zdjącia świetne, a Ty wyglądasz cudnie. Życze powodzenia,wytrwalosci i satysfakcji na blogu oraz w życiu prywatnym i zawodowym!!!

  28 lipca 2017 at 21:58 Odpowiedz
 • czerwonafilizanka

  Świetnie wyglądasz w tej sukience, trzy lata to już sporo czasu, życzę Ci kolejnych blogowych sukcesów :*

  29 lipca 2017 at 01:48 Odpowiedz
 • AnetaO

  Gratuluję 3 rocznicy 🙂 Uwielbiam do Ciebie zaglądać. Kocham klasykę, którą prezentujesz 🙂
  Wyglądasz obłędnie w tej sukience 🙂 Pozdrawiam

  29 lipca 2017 at 07:43 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  zaiste idealna kiecka do takiej okazji:D

  29 lipca 2017 at 08:57 Odpowiedz
 • RINROE

  Gratulacje! 3 lata to trochę czasu, a Twój blog na prawdę robi wrażenie ? Jestem tutaj od niedawna, ale bardzo podobają mi się treści jak i zdjęcia ? Życzę Ci wszystkiego dobrego, więcej czytelników i sukcesów ? Powodzenia ❤️

  29 lipca 2017 at 14:59 Odpowiedz
 • stylstynka

  Gratulacje 3 lat! Dużo powodzenia i pomyślności na przyszłość ♥
  Piękna sesja 🙂

  29 lipca 2017 at 20:03 Odpowiedz
 • exality

  piękne zdjęcia! życzę dalszych szczęśiwych lat blogowania<3

  30 lipca 2017 at 12:12 Odpowiedz
 • Emilia

  Gratulacje! 3 lata to spory okres czasu, cóż mi zostaje niż życzyć minimum tych 3 kolejnych lat 🙂 świetne zdjęcia i piękna sukienka 🙂

  30 lipca 2017 at 17:28 Odpowiedz
 • Stylish Blog Story

  Wow, piękne zdjęcia! Gratulacje trzeciej rocznicy 🙂

  30 lipca 2017 at 21:17 Odpowiedz
 • Eni Abeni

  Happy Blog Borthday Eveline and good luck for your future!!!
  Don’t miss my last post, now on my blog! Kisses from Italy and thank you for your visit,
  Eni

  Eniwhere Fashion
  My new Swatch: Skin

  31 lipca 2017 at 08:12 Odpowiedz
 • zoio.pl

  Urodziny lubi każdy. Pomimo, że jesteśmy co roku starci często uwielbiamy prezenty. Ja sobie funduje obuwie damskie, które kupuje tutaj.tutaj. ŚWIETNE zdjęcia, będę częściej tu zaglądać. Gratki z okazji 3 rocznicy! Pozdrawiam ciepło :* !

  31 lipca 2017 at 09:31 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji 3 lat:) Nie miałam pojęcia jaka historia wiąże się z założeniem Twego bloga, fajnie, że o tym napisałaś:) Sukienka prześliczna i Ty w niej prześliczna:) zaraz sięgam do ankiety;)

  1 sierpnia 2017 at 14:59 Odpowiedz
 • Adriana Style

  Piękny wpis i cudowna sukienka – nie wiedziałam że szyjesz? Masz do tego i ręke i talent 🙂 Gratuluję cudownych owocnych lat w blogosferze i życzę Ci kolejnych udanych tak jakbyś sobie tego życzyła. Mi 3 lata stuknął na koniec roku i również chce się rozwijać i aby blog był coraz lepszy <3 pzdr Mój Blog

  2 sierpnia 2017 at 20:08 Odpowiedz
 • ADSTRANGR

  Gratuluję i trzymam mocno kciuki kochana za kolejne sukcesy! <3 ;*

  9 sierpnia 2017 at 22:18 Odpowiedz
 • ADSTRANGR

  Trzymam mocno kciuki kochana za kolejne sukcesy! <3 ;*

  9 sierpnia 2017 at 22:19 Odpowiedz
 • Adriana Style

  Kochana można gdziś kupić te twoje sukienki, czy szyjesz wyłącznie dla siebie?

  28 lipca 2018 at 09:19 Odpowiedz

Leave a Comment