to top

Ways to Invest in Yourself and why is it so powerful?

Parents and grandparents always told me to invest in my education because it will always pay off. My aunt said that the most important are foreign languages, and my beautiful friend said that it is worth to take care of yourself and your body, because beautiful  people have easier lifes. It follows that there is nothing more valuable than simply investing in yourself. Even if profits come late, it is worth to invest and harvest crops later. It doesn’t matter whether it be learning new skills, professional development , nurturing your talents, or simply taking care of yourself and your health. On the internet I found great quote: “If you want to invest in something with minimum risk and a guaranteed big return, invest in yourself”. It’s true and it’s the reason why you shouldn’t hesitate and start investing in yourself 🙂. You gain nothing but you can gain a lot 🙂

Rodzice i dziadkowie zawsze mi powtarzali żeby inwestować w naukę, bo to zawsze będzie procentowało. Ciocia mówiła, że najważniejsze są języki obce, a urodziwa koleżanka zapewniała, że warto dbać o siebie i swoje ciało, bo zadbanym ludziom jest łatwiej w życiu. Wynika z tego, że nie ma nic cenniejszego niż po prostu inwestowanie w siebie. Nawet jeśli profity przychodzą z opóźnieniem, warto zainwestować, aby później zbierać te plony. Bez względu na to, czy będzie to nauka nowych umiejętności, rozwijanie się zawodowo, pielęgnowanie naszych talentów, czy po prostu dbanie o siebie i swoje zdrowie. W Internecie znalazłam idealny cytat: „ Jeżeli chcesz zainwestować w coś przy minimum ryzyka a z gwarantowanym dużym profitem zainwestuj w siebie”. To prawda i to właśnie powód dla którego nie powinieneś się wahać i zacząć w siebie inwestować :). Nic nie tracisz a możesz dużo zyskać 🙂

16a

Investing in yourself is an example of healthy self-love and it is known that before you love others, you first must love yourself. Today I’m going to show you my ways  how to invest in yourself (For sure I won’t reinvent the wheel ;)).

Inwestowanie w siebie to przykład zdrowego kochania samego siebie, a wiadomo, że zanim pokochamy innych, najpierw musimy tym uczuciem obdarzyć siebie. Pokażę Wam dziś moje sposoby (na pewno nie odkryję Ameryki;) ) na inwestowanie w siebie.

25b 3ab 28a1.Determine (and achieve) goals
If you don’t know what your purpose is, you will go astray like a child in the fog. As a result you don’t know what you want to achieve, you don’t know where you are going, and as a result you just lose your valuable time. Sometimes, without knowing where you are going you may miss a chance that you may not get again.

2.Trust your intuition
You can show yourself love by trusting your feelings and intuition. Listening to your intuition will help you to make better decisions. I know from my own experience how important it is to pay attention to how I feel in a given situation and how to be guided by these feelings . Every time when I hear  the silent voice of my intuition which  warns me or encourages me to act, I know that I should take this into account when I’m making a decision. I learned how to trust my intuition and let it guide me in my personal and professional life.

1. Ustalanie (i realizowanie) celów

Jeśli nie wiemy jaki mamy cel, błądzimy jak dziecko we mgle. To oczywiście przekłada się na to, że nie wiemy co chcemy osiągnąć, nie wiemy dokąd zmierzamy, a w rezultacie po prostu tracimy swój cenny czas. Czasami, nie wiedząc dokąd zmierzamy, możemy przegapić jakąś szansę, która nie zawsze pojawi się po raz drugi.

2. Zaufaj swojej intuicji

Możesz okazywać sobie miłość poprzez ufanie swoim przeczuciom i intuicji. Słuchanie swojej intuicji pozwoli Ci podejmować lepsze decyzje. Z doświadczenia wiem jak ważne jest przywiązywanie wagi do tego jak się czuję w danej sytuacji i kierowanie się tymi uczuciami. Za każdym razem kiedy wyczuwam chociaż cichy głos mojej intuicji, który albo mnie ostrzega, albo zachęca do działania, wiem, że powinnam to wziąć pod uwagę w podejmowaniu decyzji. Nauczyłam się jak ufać swojej intuicji i pozwalać jej prowadzić mnie w życiu osobistym i zawodowym.

10a 1a

3.Study!
It doesn’t matter that you finished school a dozen or so years ago and you finished two degree courses. You can learn foreign languages, start cooking course or cake decorating course or take dance classes. Every course or lesson that you take yourself at home (even watching DIY tutorials on youtube) is something developing and will pay off  in the future.

4.Invest in building your self-confidence.
You can invest in yourself by appreciating the value you have and what you can offer to others. Being self-confident is not a simple matter, it requires acceptance of yourself, and it is known that it usually doesn’t come easy (at least to me)). Pluck up the courage and say out loud what you feel.

5.Read.
Especially if these are educational materials. Every book carries some history and some values, so it builds knowledge and experience in different areas.

3.Ucz się!

Nie ważne, że szkołę skończyłaś kilkanaście lat temu i masz za sobą dwa kierunki studiów. Możesz uczyć się języków obcych, zapisać się na kurs gotowania lub zdobienia tortów czy lekcje tańca. Każdy kurs czy lekcje, które pobierasz sama w domu (nawet oglądają tutoriale DIY na youtube) są czymś rozwijającym i procentującym w przyszłości.

4.Inwestuj budowanie pewności siebie.

Możesz inwestować w siebie poprzez docenienie wartości jaką posiadasz i jaką możesz zaoferować innym. Bycie pewnym siebie nie jest prostą sprawą, wymaga akceptacji samego siebie,  a wiadomo, że to zwykle nie przychodzi nam łatwo (przynajmniej mi;)) . Zdobądź się na odwagę i mów głośno to, co czujesz.

5.Czytaj.

Zwłaszcza jeśli są to edukacyjne pozycje. Ale każda książka niesie w sobie jakąś historię, jakieś wartości, więc buduje wiedzę oraz doświadczenia w różnych obszarach.

9b 18a

6.Feed your body and mind.
Your body is like a machine that needs to get the right fuel and which needs proper care . Proper caloric balance, high quality food products and exercises will make you fit and health. Just go for a walk with your dog, go to the store on foot or do some sit-ups. Don’t wait with taking care of your body for later, don’t wait for a moment when you will have more time . The later you do it , the harder it will be to achieve your goals.
It works like cleaning – if you clean every day and you keep clutter away, there is not much to clean  , so you don’t have to put much effort into it. Leaving your house in a mess and leaving cleanup for later will cause dirt and much more things to clean up. The same thing is with mental health –  constantly learning new things, keeping active mind is a simple way to maintain good mental abilities. How to work on it? Read – everything and everywhere; Develop your hobbies, meet with friends and conduct discussions (even with people who have  different views); play board games; try not to use calculator.

6.Odżywiaj swoje ciało i umysł.

Twoje ciało jest jak maszyna, która musi dostać odpowiednie paliwo, a także, o którą należy odpowiednio dbać. Właściwy bilans kaloryczny, dobrej jakości produkty żywnościowe i ruch przełożą się na Twoją formę i zdrowie. Wystarczy spacer z psem, marsz do sklepu czy kilka przysiadów. Nie odkładaj dbania o swoje ciało na później, na okres kiedy będziesz miał więcej czasu. Im później się za to zabierzesz, tym trudniej będzie Ci osiągnąć zamierzone rezultaty. To działa podobnie jak sprzątanie – jeśli na co dzień dbasz o porządek i nie dopuszczasz do bałaganu, sprzątania jest niewiele, wiec nie musisz wkładać w to dużo wysiłku. Zapuszczenie swojego otoczenia i odkładanie porządków, powoduje piętrzenie się brudu i rzeczy do sprzątania.  Podobnie jest w przypadku dbania o kondycję umysłową – uczenie się ciągle nowych rzeczy, utrzymywanie umysłu aktywnego  jest prostą drogą do zachowania dobrych zdolności umysłowych. Jak nad tym pracować? Czytaj – wszystko i wszędzie; rozwijaj swoje hobby, spotykaj się ze znajomymi i prowadź dyskusje (nawet z osobami o odmiennych poglądach); graj w gry planszowe; staraj się liczyć w pamięci zamiast od razu sięgać po kalkulator.

8b

7.Choose happiness
Happiness is not the gift that some people receive and some don’t . Happiness is the choice. Happy people focus on the positive aspects of life rather than on negative. They don’t depend on external factors and they everywhere try to find reasons to be grateful. “Most folks are as happy as they make up their minds to be.”- Abraham Lincoln.

8.Plan
Having a plan is crucial when it comes to achieving your goals. Ask yourself where you want to be in  a certain amount of time and next plan how to get there. It is good to divide this way  into small steps. My favorite task at the beginning of each month is to write goals for the  next month. Such  form of planning can be  creating your own Bucket list. It’s a list of all goals, things you want to achieve, have, see, feel, experience in your life. Of course it can be an open list, and you still can add new things, but it is important to start and write a list for example of 100 things. And of course it’s important to verify, for example, every month whether you achieved  at least one goal.

 

7.Wybierz szczęście

Szczęście to nie jest dar, który jedni otrzymują, a inni nie. Szczęście jest wyborem. Szczęśliwi ludzie skupiają się na pozytywnych aspektach życia, zamiast na negatywnych. Nie są zależni od czynników zewnętrznych, wszędzie doszukują się powodów do bycia wdzięcznym.  „Większość ludzi ma tyle szczęścia, na ile sobie pozwoli.”- Abraham Lincoln.

8.Planuj                                                                       

Posiadanie planu jest kluczowe kiedy chodzi o realizowanie celów. Zapytaj siebie gdzie chcesz być za określoną ilość czasu i zaplanuj jak do tego dojść. Dobrze jest rozbić tę drogę na małe etapy. Moim ulubionym zadaniem na początku każdego miesiąca jest spisywanie celów na następny miesiąc. Formą planowania jest stworzenie własnej  Bucket list. Chodzi o listę wszystkich celów, rzeczy, które chcesz osiągnąć, mieć, zobaczyć, poczuć, doświadczyć w swoim życiu. Może to być oczywiście otwarta lista i proces dopisywania nowych rzeczy może stale trwać, ale ważne jest żeby zacząć i spisać np. listę 100 rzeczy. I oczywiście ważne by weryfikować, np. co miesiąc czy udało Ci się chociaż jedną kwestię spełnić.

2c 6a

bluzka/blouse BE by Bison Eveline

spodnie/pants H&M

buty/shoes Renee.pl

choker/choker Coccola.pl

torebka/bag PaulinaSchaedel

płaszcz/ coat Answear

 

I believe that when I invest in myself I have more opportunities. Remember, no one else dares to invest in you if you won’t do it first :).

Wierzę w to, że kiedy inwestuję w siebie, otwierają się możliwości. Pamiętaj, że nikt inny nie odważy się zainwestować w Ciebie, jeśli Ty pierwsza nie zainwestujesz:).

14a

EvelineBison

 • Anna piekeperfumy

  Stylizacja bardzo ładna, lubię takie bluzeczki:). A osiąganie celów i inwestowanie w siebie to oczywiście wysiłek i praca, ale może być przecież przyjemna;)

  19 czerwca 2017 at 21:05 Odpowiedz
 • My Nonchalance

  Kochana wyglądasz tak pięknie, że mogę oglądać Twoje zdjęcia bez końca <3 Filmik pokazuje jak kobieca i delikatna jesteś, cudnie !! Prześliczna bluzka i spodnie <3
  Zgadzam się w 100% z tym, że najważniejsze jest inwestowanie w siebie, to zawsze procentuje, prędzej lub póżniej, świetne rady, miłość do siebie to podstawa.
  Wspaniały post kochana <3

  Buziaki :**
  Asia

  20 czerwca 2017 at 00:26 Odpowiedz
 • Roy Smith

  You look so sweet and the outfit is nice.

  Saw our newest arrival of wholesale tote bags UK

  20 czerwca 2017 at 08:30 Odpowiedz
 • Madziastylee

  zachwycasz! stylizacja piękna 🙂 jak zawsze inspirujesz 🙂

  20 czerwca 2017 at 10:12 Odpowiedz
 • Fashionelja

  Przepiękny zestaw, chętnie wskoczyłabym w taki 🙂

  20 czerwca 2017 at 12:11 Odpowiedz
 • Jagoda Kwiatkowska

  Wyglądasz fantastycznie! róż to zdecydowanie Twój odcień! 😉

  20 czerwca 2017 at 12:18 Odpowiedz
 • Jagoda Kwiatkowska

  Wyglądasz fantastycznie! róż to zdecydowanie Twój odcień! 😉 urzekła mnie ta narzutka 😉

  20 czerwca 2017 at 12:19 Odpowiedz
 • Zoio.pl

  Tak. naprawdę, świetna i delikatna stylizacja!

  A co do przesłania – to nie należy zapominać, że jesteśmy członkami społeczeństwa w którym żyjemy, i inwestując i kochając siebie trzeba też pamiętać, jak to wpłynie na innych! Nie chodzi o to, by tobie było dobrze, ale by wszystkim (także tobie) było dobrze z tobą!

  Pozdrawiam i zapraszam na moją stronę: zoio.pl

  20 czerwca 2017 at 13:31 Odpowiedz
 • stylstynka

  Kochana, nie dość, że skomponowałaś nienaganną, perfekcyjną i elegancką stylizację! To jeszcze dzielisz się z nami tak wartościowym i ważnym przesłaniem.
  Nie będę w tej sytuacji wiele pisać, a po prostu przekażę, iż podziwiać Cię można pod każdym względem! ♥ Ja jestem zachwycona 🙂

  20 czerwca 2017 at 15:43 Odpowiedz
 • Ewa Macherowska

  Jakie piękne zdjęcia! 🙂

  20 czerwca 2017 at 16:48 Odpowiedz
 • Aneczkablog

  Szkoda że taki krótki filmik 😉 śliczna jesteś ale to już kiedyś ci pisałam 🙂 podoba mi się cała stylizacja, ładne połączenie. Uważam że warto inwestować w siebie i niby wiele ludzi nie zwraca uwagi na ogólny wygląd a jednak w życiu codziennym ma ono znaczenie.

  20 czerwca 2017 at 17:49 Odpowiedz
 • Szmaragd

  Ale cudowna bluzka ! Na Tobie wszystko wygląda IDEALNIE ?❤

  20 czerwca 2017 at 19:15 Odpowiedz
 • Tommy

  Ojej… filmik? To ty naprawdę istniejesz ??!! Taka piękna.. i chodzisz, i ruszasz się i uśmiechasz!!! Hmmm…. Życie cały czas mnie zaskakuje 😉 Pozdrawiam.

  20 czerwca 2017 at 19:22 Odpowiedz
 • Becomingbeauty

  swietny filmik, post i piekna stylizacja 😉 na jednym zdjeciu wygladasz jka angelina jolie ;D

  20 czerwca 2017 at 22:05 Odpowiedz
 • Tynka

  jej, jak cudownie! 🙂

  20 czerwca 2017 at 22:10 Odpowiedz
 • Eni Abeni

  Grey and pink is a mix of colors that I like so much. Love your off shoulder top….so cute combination!!! Kisses from Italy and thank you for your visit,
  Eni

  Eniwhere Fashion
  Mustard dress from Yoins

  21 czerwca 2017 at 08:05 Odpowiedz
 • Dorota

  W 100% się z Tobą zgadzam najlepsza inwestycja jest właśnie w siebie 🙂
  Świetna stylizacja. Uwielbiam pudrowy róż, bo jest delikatny i kobiecy, a jednocześnie dodaje charakteru do stylizacji 🙂
  Pozdrawiam i obserwuje 🙂

  21 czerwca 2017 at 17:15 Odpowiedz
 • oba77

  Fajny blog!
  Troszkę pochodzić na szpileczkach i będzie bomba!!!!

  21 czerwca 2017 at 23:13 Odpowiedz
 • minimalissmo

  Wyglądasz fantastycznie, kolory idealnie dobrane., więc zachwycam się całością. Post inspirujący. Warto inwestować, w każda dziedzinę do której mamy predyspozycje. Nie istotne jest czy będzie to nauka czy uroda, czasem korzyść przyniesie nam wiedza, a czasem pomoże nam dobry wygląd im więcej umiejętności posiadamy tym lepiej, ważne żeby to były prawdziwe umiejętności, a nie tylko powierzchowne i by wszystko robić zgodnie z naszymi przekonaniami. Pozdrawiam.

  22 czerwca 2017 at 11:29 Odpowiedz
 • Monica Sors

  Amazing outfit!! It really suits you!
  xx
  Mónica Sors
  NEW POST: MES VOYAGES A PARIS

  22 czerwca 2017 at 13:29 Odpowiedz
 • Paulina Bąk

  Cudowna stylizacja w moich ulubionych kolorach 😉

  22 czerwca 2017 at 14:11 Odpowiedz
 • Rafal

  Świetnie się prezentujesz w tej stylizacji
  Pozdrawiam
  http://moda-na-obcasach.blogspot.com/

  22 czerwca 2017 at 16:26 Odpowiedz
 • Alice

  Zgadzam się z tym co napisałaś , przede wszystkim warto słuchac własnej intuicji. Czasem nasi bliscy, rodzina ,sugerują coś innego i gdy idziemy śladem ich sugestii nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.Mój mąż jest inżynierem bo tak mu zasugerował dziadek w młodości.Teraz nie cierpi swojej pracy bo zawsze chciał być weterynarzem :-/ Cudownie wyglądasz w tej stylizacji, podoba mi się kolor Twojej bluzeczki 🙂

  22 czerwca 2017 at 16:49 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  jesteś prześliczna w pudrowych odcieniach:)

  22 czerwca 2017 at 19:05 Odpowiedz
 • Kinga K.

  Zgadzam się,warto inwestować w siebie 🙂 Wyglądasz bajecznie <3

  23 czerwca 2017 at 09:00 Odpowiedz
 • Eleine

  23 czerwca 2017 at 15:24 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  Twe włosy to 8 cud świata;D

  23 czerwca 2017 at 19:33 Odpowiedz
 • Radi

  This style and the idea of this post are just amazing. I love reading your positive posts.
  You look gorgeous!

  http://www.fashionradi.com

  23 czerwca 2017 at 22:13 Odpowiedz
 • Katies

  Po prostu bosko! 100% mój gust kochana!:):*

  23 czerwca 2017 at 23:29 Odpowiedz
 • Anya Dryagina

  Wow! Stunning outfit! Wonderful blouse!
  http://www.recklessdiary.ru

  24 czerwca 2017 at 03:41 Odpowiedz
 • Miguel

  Thanks a lot 😀

  I’m totally agree with your words 😀
  You look really amazing as usual. Love all combo!

  NEW TIPS POST | PROTECTS YOUR HAIR AT SUMMER!
  InstagramFacebook Official PageMiguel Gouveia / Blog Pieces Of Me 😀

  24 czerwca 2017 at 08:56 Odpowiedz
 • Sakurakotoo

  W mojej rodzinie również bardzo wiele osób wciąż powtarzało, żeby inwestować w naukę i jak najwięcej się uczyć – dobre oceny, potem studia i świetna praca. Wydaje mi się, że starsze pokolenie przywiązuje do tego zbyt dużą wagę, bo w końcu żeby być szczęśliwym to edukacja nie jest potrzebna, a niestety wielu ludzi ocenia innych po tym czy mają tytuł magistra, czy też nie – smutne, ale prawdziwe 😛 Myślę, że taka presja na zdobycie wykształcenia, nie jest do końca dobra. Pewnie, nauka jest wartościowa ale myślę, że nie można przekładać jej nad relacje z innymi. No a z tym, żeby inwestować w swoje ciało poprzez odżywianie i trening całkowicie się zgadzam bo w końcu wszystkie grzeszki wyjdą na stare lata… 😀

  PS> Zakochałam się w Twojej stylizacji! Przepiękna <3

  Sakurakotoo ❀ ❀ ❀

  24 czerwca 2017 at 13:47 Odpowiedz
 • aknezz

  Pięknie się prezentujesz zarówno na filmiku jak i na zdjęciach 🙂 Buty i spodnie z zestawu najbardziej mi się spodobały.
  Zaciekawił mnie tekst, który napisałaś 🙂

  24 czerwca 2017 at 23:15 Odpowiedz
 • malwina m

  Piękna stylizacja. Śliczne kolory, moje ulubione!

  25 czerwca 2017 at 08:29 Odpowiedz
 • Justyna

  Przepiękna jest ta bluzka!!! Czy ja dobrze rozumiem, że to Ty ją zaprojektowałaś?
  Wspaniale wyglądasz :)!!!

  26 czerwca 2017 at 22:32 Odpowiedz
 • 30plusblog

  Cudny zestaw, bardzo podoba mi się kolor bluzki 😉

  29 czerwca 2017 at 14:03 Odpowiedz
 • SoSimply

  Stylizacja bardzo ładna, lubię takie bluzeczki:). A osiąganie celów i inwestowanie w siebie to oczywiście wysiłek i praca, ale może być przecież przyjemna;)

  30 października 2018 at 15:07 Odpowiedz

Leave a Comment