to top

Perfectionism – how to overcome it ?

“My biggest weakness? Oh, I’m a perfectionist – I put a lot of effort into refining every little detail. It can be disadvantage at work “. Do you know, it’s one of the most common answers on “What are your weaknesses?” question in a job interview. This is the advantage remoulded into a disadvantage. It always sounds better than admitting that you are inaccurate, late-comer or lazy! If you say that in a job interview because it’s a “good answer” then it’s not so bad. Worse, if you are a perfectionist. It makes my life a misery. Especially since I’ve started leading the blog. I couldn’t publish a post because I was focused on each detail , I wanted  button up everything. I spent copious amounts of time just to perfect something. Well, you can do it over and over again.

„Moja największa wada? Oh, jestem perfekcjonistką – wkładam wiele energii w dopracowanie najmniejszych szczegółów, co może być w pracy minusem”. Wiecie, że to jedna z najczęstszych odpowiedzi, jakie padają podczas rozmów rekrutacyjnych  na pytanie o minusy naszej osoby? To taka zaleta przekuta w wadę. Zawsze to lepiej brzmi niż przyznanie się, że jest się niedokładnym czy spóźnialskim, albo nie daj  boże, leniwym! O ile taka wypowiedź pada podczas interwiew, bo to „dobra odpowiedź” to nie jest tak źle. Gorzej, jeśli naprawdę jesteście perfekcjonistami. A przynajmniej mi to dość mocno doskwiera. Zwłaszcza od czasu kiedy zaczęłam prowadzić blog. Nie mogłam opublikować postu, bo skupiałam się na każdym detalu, chciałam wszystko dopiąć na ostatni guzik. Stale wydawało mi się, że można coś jeszcze poprawić. No i można by tak dopracowywać w nieskończoność. 3add-horz
22b-horz37ab 8a-horz 35a-horz

sweter/sweater CLICK HERE
spodnie/ pants Mango
torebka/bag Fabiola
buty/ shoes najelpszy wybór butów znajdziecie TU
zegarek/watch KOMONO
naszyjnik/necklace YES

 

Of course, it’s a healthy version of perfectionism, but I think  in my case it became a little bit morbid. Sleepless nights, because my thoughts were around the presentation, which I sent to my boss: did I place the fullstop in the right  place? How about the chart? Would it look better on a separate slide? Oh and I could take pictures for blog in a better light, the outdoor photos weren’t good enough. But it already has been done. The presentation was sent to my boss by email, the chart also, post has already been posted. Perfectionist always focuses on what has already happened, instead of focusing on what is happening now and what a great thing he/ she created. For perfectionist work is never good enough, and he/she is programmed to find mistakes in his/her work. Do you know that most people who suffer from excessive perfectionism also struggling with excessive anxiety? How is it connected ? Perfecionism impedes productivity and growth which leads to delay and doubts and that leads to anxiety and depression. It’s a kind of spiral. Why? Because  perfectionist tends to conjure up an immaculate vision of how things should be, and sees the reality as something worse. He/ she starts improve everything and as a result he/ she becomes overwhelmed by excess. Over time, it leads to frustration. And then you can’t move forward.

Jest oczywiście zdrowa wersja perfekcjonizmu, ale myślę, że w moim przypadku zaczęło to zakrawać na chorobliwy perfekcjonizm.  Nieprzespane noce, bo myśli krążą wokół prezentacji, którą wysłałam do szefa: czy na pewno w dobrym miejscu postawiłam kropkę? Może ten wykres lepiej wyglądałby na osobnym slajdzie? Mogłam zrobić zdjęcia na blog w lepszym oświetleniu,  plener do zdjęć nie był wystarczająco ładny.  To wszystko już zostało zrobione. Mail z prezentacją wysłany, tabela poszła dalej w świat, post wyświetlił się już u pierwszych czytelników. Perfekcjonista zawsze koncentruje się na tym, co już się stało, zamiast skupiać się na tym, co dzieje się teraz, co fajnego udało się stworzyć i oprzeć się na tym. Dla perfekcjonisty  jego praca nigdy nie jest wystarczająco dobra, a on sam zaprogramowany jest, aby znaleźć błędy w swojej pracy. Czy wiesz, że większość osób, które cierpią z powodu nadmiernego  perfekcjonizmu również walczą z nadmiernym lękiem? Jak to się łączy ze sobą? Perfekcjonizm utrudnia produktywność i wzrost, co prowadzi do zwlekania i zwątpienia, które następnie prowadzi do lęku i depresji. To coś w rodzaju spirali. Czemu? Ponieważ perfekcjonista zwykle wyczarowuje nieskalaną wizję tego, jak rzeczy powinny wyglądać, a zastaną rzeczywistość odbiera jako coś gorszego . Zaczyna przesadnie poprawiać wszystko i w rezultacie staje się przygnieciony nadmiarem. Z biegiem czasu, taki stan prowadzi do frustracji. A wówczas nie można pójść do przodu.

55a-horz 41ab-horz 4bBecause of my profession I know a lot of techniques how to overcome perfectionism and I try to implement them into my life. I want to share them with you. If you feel a constant pressure to be perfect, I hope these tips can help you.

Ze względu na swój zawód znam wiele technik radzenia sobie z perfekcjonizmem  i próbuję je wcielać w życie. Dlatego chciałam się z Wami tym podzielić. Jeśli czujesz, stały nacisk, aby być doskonałym to mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie pomocne.

 1. Progress instead of perfection.

Job done “perfectly “ doesn’t exist. Every time you can improve something, but then you wouldn’t be able to move forward and achieve new goals. If you constantly “touch up” one thing then you stay where you are. Every time when I focus too much on one detail I think about this simple quote “Strive for progress, not perfection” and I focus on progress. Progress takes place with each task, exercise that I made or even with every published blog post. I’m impatient so I wish I could immediately receive the prize, immediately succeed, but the truth is that victory never comes immediately. You should focus your efforts on small steps, small improvements, instead of focusing on the need to be perfect every day. I try to celebrate every little victory and enjoy my progress.

 1. Progres zamiast perfekcji.

Nie ma czegoś takiego jak „perfekcyjnie” wykonane zadanie. Za każdym razem mozemy coś udoskonalić, a wówczas nie bylibyśmy w stanie iść do przodu, zdobywać nowych celów. Takie ciągłe „dopieszczanie” jednego zadania sprawia, że stoimy w miejscu. Za każdy razem kiedy za bardzo zaczynam skupiać się na jednym detalu przypominam sobie ten prosty cytat „Dążenie do postępu, a nie doskonałości” i ukierunkowuję się na postępie. A postęp ma miejsce z każdym wykonanym zadaniem, ćwiczeniem , czy nawet z każdym opublikowanym na blogu wpisem. Jestem niecierpliwa i chciałabym od razu otrzymać nagrodę, od razu osiągnąć sukces, a prawda jest taka, że zwycięstwo nigdy nie przychodzi od razu. Należy skoncentrować swoje wysiłki na małych krokach, na małych ulepszeniach, każdego dnia, zamiast skupiać się wyłącznie na potrzebie być doskonałym od razu.  Ja staram się świętować  najdrobniejsze zwycięstwa i cieszyć się z postępów.

21a-horz 15a-horz

 1. Stop comparing

Comparing our work, results, appearance, life for others it will not work on your favour and will not bring you either to happiness or success. And certainly leave feeling of being inferior. Each of us is unique and has a different set of valuable features. My friend has the most beautiful hair I’ve ever seen – thick, shiny and in addition delicately wavy, but she is torturing herself because she is overweight. My another friend  is a reputable doctor who has already delivered dozens of babies and has a huge knowledge of the human body, but she can’t drive a car. My third friend has a body without body fat, firm and round butt, but she hates her nose hump. Each of them is unique, has great strengths  and some disadvantages. Like each of us. Your set of skills, strengths and weaknesses is completely different from another people, so how can you possibly compare them ? Besides can you imagine that everyone is perfect? Come on !! That would be boring !! 🙂

2.Przestań się porównywać

Porównywanie swojej pracy, rezultatów, wyglądu, życia do innych nigdy nie będzie pracowało na Twoją korzyść i nie zaprowadzi Cię ani do szczęścia, ani do sukcesu. A na pewno pozostawi poczucie bycia gorszym. Każdy z nas jest wyjątkowy i posiada inny zestaw wartościowych cech. Moja koleżanka ma najpiękniejsze włosy jakie kiedykolwiek widziałam – grube, błyszczące i w dodatku  delikatnie skręcone jak u gwiazd na czerwonym dywanie, ale katuje siebie z powodu nadwagi. Inna z kolei jest cenioną lekarką, która przeprowadziła kilkadziesiąt porodów i jest kopalnią wiedzy na temat ludzkiego ciała, ale nie potrafi prowadzić auta. A trzecia ma ciało bez grama tłuszczu, pośladki jędrne i okrągłe jak piłka, ale sen z powiek spędza jej garb na nosie. Każda z nich jest wyjątkowa, ma ogromne atuty i jakieś wady. Tak jak każdy z nas. Posiadamy zestaw umiejętności, mocnych i słabych stron, są one zupełnie odmienne od innych osób, więc jak możemy się porównywać? Poza tym wyobrażacie sobie co by było gdyby wszyscy byliby perfekcyjni ? Dajcie spokój !! To byłoby nudne !! J

 1. Don’t wait for a perfect moment

Don’t wait for a perfect moment. It doesn’t exist. If you want to do something – start doing it! As people say: “ Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect” Exactly !!. Take action and move forward. If you start doing it, you will get new experience, learn from your mistakes and constantly move forward. Don’t waste time trying to improve everything.

3.Nie czekaj na idealny moment

Nie zwlekaj z działaniem, aż nastąpi idealny czas, ponieważ nie ma czegoś takiego jak idealny moment. Jeśli chcesz coś zrobić – to zacznij to robić! Ludzie mówią: „ Nie czekaj na idealny moment. Wykorzystaj moment i spraw żeby był idealny” . Otóż to!!. Zacznij działać i idź do przodu. Jeśli tylko zaczniesz, będziesz mógł zbierać doświadczenie, uczyć się na swoich błędach I cały czas sunąć do przodu.  Nie trać czasu, próbując doskonalić wszystko.

7a 29b-horzlace sweater rosegal

 1. Look at your work from a distance

When you look from a distance, you see more. When you look at a picture very closely you can only see the details. You can see cracks in oil paintings but if you step back you won’t see any fallings. Ask yourself whether these fallings really have an influence on the way how you see a picture?  The point is not to focus too much on small details.  In most cases, you’re the only one who will notice it.

4. Spójrz na swoją pracę z dystansu

Patrząc z dystansu widzimy więcej. Kiedy oglądamy obraz z bliska widzimy tylko szczegóły, na obrazie w technice olejnej dostrzegamy pęknięcia w strukturze farby, z kolei gdy odsuniemy się od obrazu kilka kroków, możemy nie zauważyć drobnych niedociągnięć. Zadaj sobie pytanie: czy te drobne niedoskonałości naprawdę wpływają na to jak odbierasz obraz? Chodzi o to, by nie zatracić się zbytnio w tych drobnych szczegółach. W większości przypadków, jesteś jedynym, który je zauważy.

I’ve recently seen IKEA TV commercial and I love the part where they say: “ Because it doesn’t have to be perfect to be ideal”. Well… It’s a PERFECT summary of my post 🙂.   This phrase is worth remembering !! 🙂.

Are you a perfectionist?

Ostatnio widziałam w telewizji reklamę IKEA I uwielbiam fragment, gdzie mówią: “ Bo nie musi być perfekcyjnie, żeby było idealnie! „ Cóż.. jest to PERFEKCYJNE podsumowanie mojego postu :). Ten zwrot jest naprawdę warty zapamiętania  !! :).

Jesteście perfekcjonistami?

5ab 2a

EvelineBison

 • Irreplaceable fashion

  Ale masz świetny sweterek:) Pięknie wyglądasz jak zawsze z resztą:*

  16 października 2016 at 00:54 Odpowiedz
 • UNREALIZABLE

  Jaki piękny sweterek! 😀 Rzeczywiście, porównywanie nie jest raczej atutem. Porównując się z innymi tylko pogarszamy naszą samoocenę i staramy się stać kimś innym 😉

  Pozdrawiam i zapraszam do mnie! UNREALIZABLE

  16 października 2016 at 10:29 Odpowiedz
 • Kathy Leonia

  pięknie Ci w falowańcach:)

  16 października 2016 at 10:47 Odpowiedz
 • kosmetykofanki

  Prześliczna stylizacja, sweterek marzenie <3

  16 października 2016 at 11:22 Odpowiedz
 • Martyna

  ale cudownie <3

  16 października 2016 at 13:04 Odpowiedz
 • Szmaragd

  Cudowny sweterek 🙂 wyglądasz pięknie!

  16 października 2016 at 15:57 Odpowiedz
 • Ev

  No ja niestety jestem perfekcjonistką… i to taką prawdziwą. -,-

  16 października 2016 at 17:02 Odpowiedz
 • Aneczka

  Nie uważam tego za wadę 🙂 tylko jako zaletę bo w to co robisz wkładasz serce i sporo pracy 🙂 a efekty są widoczne 🙂 sweterek jest śliczny 🙂

  16 października 2016 at 18:20 Odpowiedz
 • ADSTRANGER

  Uwielbiam ♥♥♥

  16 października 2016 at 20:04 Odpowiedz
 • Malwina

  Ale piękny jest ten sweterek <3

  17 października 2016 at 08:29 Odpowiedz
 • Alice

  Masz rację , nie ma czegoś takiego jak doskonałość-świat przekształca się a my razem z nim. Nawet kryteria piękności zmieniają się co kilka lat-nie można dać się zwariować. Śliczny ten sweterek, podobają mi się jego wiązania 🙂

  17 października 2016 at 11:11 Odpowiedz
 • Diana

  Prześlicznie wyglądasz! 🙂 <3 Genialny sweterek!

  17 października 2016 at 17:40 Odpowiedz
 • Eleine

  You look amazing dear!

  http://iameleine.blogspot.com/

  17 października 2016 at 19:29 Odpowiedz
 • Nippi

  Sweterek jest niesamowity, bardzo mi się podoba 🙂

  17 października 2016 at 19:51 Odpowiedz
 • Magda, Edyta

  Piękny sweterek 🙂 Widać perfekcjonizm w każdym calu, ponieważ wszystko w Twoich stylizacjach jest idealnie dopracowane 🙂
  Serdecznie zapraszamy do nas 🙂

  17 października 2016 at 21:54 Odpowiedz
 • AnonimowyOn

  Sweter to tak z 3 rozmiary za duży ….;)

  18 października 2016 at 09:25 Odpowiedz
 • Passionelka

  Genialnie wyglądasz, sweter masz boski <3
  Pozdrawiam i zapraszam do mnie :*
  Mogłabym Cię prosić o kliknięcie u mnie w linki w najnowszym poście, będę Ci bardzo wdzięczna 🙂

  18 października 2016 at 14:24 Odpowiedz
 • sandicious

  Miałam tak samo jak Ty. Ale w końcu zrozumiałam,ze nie ma czegoś takiego jak perfekcjonizm. I nie ma ludzi perfekcyjnych.
  Bardzo podoba mi się Twój look, uwielbiam połączenie bieli z odcieniami beżu. A buty mam niemalże identyczne, tylko że niższe 🙂

  18 października 2016 at 16:43 Odpowiedz
 • magda-domowy klimacik

  Śliczny sweterek 🙂 Pasuje Ci 🙂 I zegarek też bardzo mi się podoba 🙂

  18 października 2016 at 17:37 Odpowiedz
 • lukaszmakeup.pl

  Lubię Cie w sweterkowych plotach 🙂

  18 października 2016 at 18:45 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Jestem perfekcjonistką, przywiązuję uwagę do szczegółów;). I z jednej strony to fajnie, ale z drugiej czasem przeszkadza. Dokładnie tak jak opisałaś, za bardzo koncentrujemy się na drobiazgach, za bardzo porównujemy z innymi;) Choć u mnie bardziej to pierwsze jest widoczne, niż to drugie;), bo jestem sobą i ok;) nie muszę być tak dobra we wszystkim jak inni – nie da się zresztą:).
  Najbardziej spodobało mi się to co napisałaś na początku, aby skupiać się na dążeniu do postępu a nie doskonałości – rada idealna dla mnie:) Miłego wieczoru:)***

  18 października 2016 at 22:10 Odpowiedz
 • BLOGGERS by Leszek Wielgos

  I love your look and style. This blog is very inspiring

  I am featuring you on http://chicporadnik.blogspot.com
  I am following you

  18 października 2016 at 22:28 Odpowiedz
 • Isa Machado

  You look amazing dear! 🙂

  Isa M., Tic Tac Living

  19 października 2016 at 16:57 Odpowiedz
 • Chic Poradnik

  Your blog is amazing and your style is awasome. I am featuring this on Chic Poradnik
  If you would love to be featured on Chic Poradnik? Send me a few line about yourself and your fashion style. I am going to publish this article and photos on my blog soon.
  Let me know!
  Have a great day
  Chic Poradnik https://chicporadnik.blogspot.com

  22 października 2016 at 14:36 Odpowiedz

Post a Reply to EvelineBison Cancel Reply