to top

10 Easy ways to simplify your life

74a

Do you sometimes feel overwhelmed? I do. I feel sometimes like I have hundreds of things to do. Work, home, friends, daily responsibilities, goals, realization of dreams, blog, blog collaborations, organization of my wedding reception … .. it’s really easy to feel like a day is too short  to cope with all those things. Additionally,internet, computer, e-mails, inquiries … when I come home from work and I hear the sound of another email, I sit at the desk and suddenly … bam! Instead of spending only 15 minutes for a quick answer, I spend 1,5 hours in front of  my  computer . Day after day, I move tasks in my planner that I didn’t do that day  to the next or even another day ;).Everyday new tasks come up and there is lack of time to complete them;) It’s really easy to feel  overwhelmed.

Czy czasami czujecie się przytłoczeni? Ja tak. Czasami czuje się jakbym miała na głowie setki rzeczy do zrobienia. Praca, dom, znajomi, codzienne obowiązki, cele ,realizacja marzeń, blog, kontakt z osobami z którymi współpracuję na blogu, organizacja przyjęcia weselnego….. naprawdę łatwo  o poczucie, że w ciągu dnia brakuje godzin,  aby temu wszystkiemu podołać. Do tego internet, komputer, maile, zapytania…kiedy wracam z pracy do domu i słyszę dźwięk kolejnego maila, siadam przy biurku,  i nagle …bach! Zamiast  poświęcić tylko 15 minut na szybką odpowiedź, spędzam przed komputerem  półtorej godziny.  Dzień po dniu przepisuję w moim planerze zadania z dnia poprzedniego na następny, i następny;) Zadań co dzień przybywa, a czasu na  ich wykonanie już nie;)  Naprawdę łatwo wówczas o uczucie przytłoczenia.

35ab-horz 52b-horz

sukienka/ dress COSMOS MODA

torebka/ bag FABIOLA

buty/ shoes Renee 

zegarek Lorus

pasek/belt H&M

3a-horz

I think, I’ve always been a well-organized person, I like tidiness, but even that I keep everything in order I still get the impression that there  is a mess. I decided to change some things to make my life easier. Below you can read my 10 ways  to simplify your life :)

Myślę, że zawsze byłam dobrze zorganizowana osoba, lubię porządek, ale pomimo, że na bieżąco utrzymuję ład, stale mam wrażenie, że i tak panuje bałagan. Postanowiłam wprowadzić kilka zmian, aby żeby ułatwić sobie życie. Poniżej przeczytacie moich 10 sposobów na to, jak uprościć swoje życie :)

1.Clean things up on a regular basis

A simple way to keep everything in order is to do everything on the spot. Did you finish your morning coffee?  Wash the cup straight away or put it into the dishwasher instead of putting  cups all over the place. Make your bed right when you wake up. If you get email that you can quickly replay – do it immediately . When I worked in a large corporation I’ve learned to answer emails immediately (if possible)  . Previously,I  wrote down all the messages which I had to answer. As a result,I spent more time  writing them down than answering short email . Thanks to deal with everything  and clean “up to date” you avoid the impression that you have too many things to do.

1.”Sprzątaj” na bieżąco

Prostym sposobem na utrzymywanie wszystkiego w ładzie jest załatwianie spraw „od ręki”. Wypiłeś poranną kawę? Umyj kubek od razu albo wsuń go do zmywarki zamiast rozstawiać kubki po całym mieszkaniu. Pościel łóżko od razu kiedy wstaniesz. Jeśli przychodzi mail, na którego możesz szybko odpowiedzieć – zrób to natychmiast. Odpowiadanie na maile natychmiast (o ile jest to możliwe) nauczyłam się kiedy pracowałam w korporacji. Wcześniej po prostu spisywałam wszystkie wiadomości, na które musiałam odpowiedzieć. W efekcie, samo spisanie tego zajmowało więcej czasu niż samo odpowiedzenie na krótkiego maila. Dzięki załatwianiu spraw i sprzątaniu „na bieżąco” unikniesz wrażenia, że wszystko Cię przerasta.

56b-horz 2.Reevaluate your relationships

Don’t waste your time on relationships which aren’t good for you. Don’t be afraid to cut off from  relationship which is toxic. Your time, emotions are important and it’s worth showing them to those who also care about you, instead of those who are energetic vampires.

2.Zweryfikuj swoje relacje

Nie trać czasu na relacje, które Ci nie służą. Nie obawiaj się uciąć relacji, która jest toksyczna. Twój czas, emocje są ważne i warto poświęcić je tym osobom, które także dbają o ciebie, zamiast tym, który wysysają z Ciebie energię.

3.Unsubscribe

How many times did you give your email when shopping online? Maybe  some time ago you were preparing a project and you were looking for specific information and you subscribed another newsletter? At one point, I had hundreds of e-mails in my email box that I don’t read! But deleting emails is very time consuming.Therefore, from time to time I do general clean up in my subscriptions. I recommend you that method 😉

3.Odsubskrybuj

Ile razy zdarzyło się Wam, że podaliście swój adres mailowy robiąc jednorazowe zakupy w jakimś sklepie internetowym? Być może kiedyś realizowałeś jakiś projekt i szukałeś konkretnych informacji wiec także zasubskrybowałeś kolejne wiadomości? W pewnym momencie w mojej skrzynce zaczęły pojawiać się setki maili, których w ogóle nie czytam! Ale samo kasowanie ich zajmuje mi mnóstwo czasu. Dlatego od czasu do czasu robię generalne porządki w moich subskrypcjach. Wam także polecam:)

4.”Remove”

Get rid of everything you don’t use – clothes, books, magazines, dishes. Those things take a free space, and you put them from one place to another and you even don’t remember that they exist. It’s much easier to choose an outfit for the next day when your wardrobe isn’t full of clothes that you haven’t been wearing (and you will never be wearing ) for several years ….

4.”Odgruzuj”

Pozbądź się wszystkiego czego nie używasz – ubrań, książek, magazynów, naczyń. Te rzeczy zabierają wolną przestrzeń, przestawiasz je z miejsca na miejsce, nawet nie pamiętając o ich istnieniu. O ile łatwiej wybrać zestaw ubrań na następny dzień kiedy szafa nie jest zawalona ubraniami, których nie nosisz ( i nie ubierzesz) od kilku lat….

19ab-horz

5.Write your daily goals

I mean the little activities that you  planned for particular  day, such as shopping, workout, cleaning the basement, visiting your grandmother, preparing new post. It’s easier to complete them if you write them down. And nothing gives you this wonderful  feeling of success when you can tick off next completed task on your list.

5.Spisz swoje dzienne cele

Mam na myśli mała działania, które zaplanowałeś na konkretny dzień jak np. zakupy, trening, porządki w piwnicy, odwiedziny u babci, przygotowanie nowego postu.  Spisanie rzeczy do zrobienia pozwala je ukończyć. No i nic nie daje tego wspaniałego poczucia sukcesu jak możliwość wykreślania kolejnych ukończonych zadań.

6.Forget about multitasking

That’s my biggest problem – all the time I think I can do several things at the same time. The truth is that … I can’t(why multitasking isn’t efficient I wrote you HERE). Especially if you work under pressure, it’s good to focus only on one task and finish it, before you start the next one. Thanks to that you can avoid the impression that you’re stuck with chaos and mess, because nothing is completed.

6.Zapomnij o wielozadaniowości

To mój największy problem – cały czas wydaje mi się, że mogę robić kilka rzeczy jednocześnie. Prawda jest taka, że ….nie;) (o tym, dlaczego wielozadaniowość jest nieefektywna pisałam w TYM poście). Zwłaszcza jeśli pracujesz w stresie, warto skupić się tylko na jednym zadaniu i doprowadzić je do końca, zanim zabierzesz się za kolejne.  Dzięki temu unikniesz wrażenia, że tkwisz w chaosie i bałaganie, bo wszystko jest „rozgrzebane” 😉

67ab 7.Create your morning ritual

There is nothing worse than starting your day in a rush, without breakfast, without any plan, forgetting to pack your lunch , or leaving your house with messy hair. Honestly, I hate such days and I do everything to avoid them.I set my alarm to go off 10 minutes earlier than I need, so I  can drink coffee and write down all the things that I need to do on that day.

7.Stwórz swój poranny rytuał

Nie ma nic gorszego niż rozpocząć dzień w biegu, bez śniadania, bez planu, zapominając o spakowaniu drugiego śniadania do torby, albo wychodząc z domu bez ułożonych włosów. Szczerze nienawidzę takich dni, i robię wszystko, aby takich poranków uniknąćJ Zwykle nastawiam budzik 10 minut wcześniej niż tego potrzebuję, tak abym w spokoju mogła wypić kawę i spisać wszystkie sprawy, które muszę załatwić danego dnia.

8.Say NO

If you find yourself in a situation where you say YES only because you feel pressure to say it, try to say NO.I know it’s hard to believe but this short word can really simplify your life J.You should only engage in things that you really want and which make you happy.

8.Powiedz NIE

Jeśli zdarzają się sytuację w których zgadzasz się, tylko dlatego, że czujesz, że inni tego od Ciebie wymagają,  staraj się powiedzieć NIE. Wiem że ciężko w to uwierzyć, ale to krótkie słowo naprawdę może ułatwić Ci życie J. Angażuj się tylko w to, co naprawdę chcesz i co sprawi Ci przyjemność.

23b-horz

9.Plan a few days ahead

Sometimes planning a few days in advance can help you to save time. For example, if you are planning dinner with your friends and you are going to prepare something to eat, you can buy everything you need when you go shopping, e.g. 2 days earlier. You can  avoid frantic “running around “ the store and looking for a perfect cheese to your macaroni casserole;) Saved time you can devote to e.g.applying beauty mask 😉

9.Zaplanuj kilka dni naprzód

Czasami zrobienie planów na kilka dni z góry, pozwoli Ci oszczędzić czas. Np. jeśli planujesz kolację ze znajomymi i zamierzasz przygotować coś do jedzenia, możesz uwzględnić to w zakupach, które robisz np. 2 dni wcześniej. Unikniesz wtedy gorączkowego biegania po sklepie w poszukiwaniu odpowiedniego serka do zapiekanki makaronowej;) A ten czas będziesz mogła poświęcić np. na nałożenie upiększającej maseczki;)

10. Clean up your computer

If you don’t see your desktop background, because it’s full of files  it’s a sign you need to clean it up. Delete all the files that you don’t need and rest files sort into appropriate folders.

 

10. Posprzątaj swój komputer

Jeśli nie widzisz tła swojego pulpitu, bo przysłaniają je ikonki plików, to znak, że najwyższy czas zabrać się za porządki. Wywal do kosza wszystkie pliki, które nie są Ci potrzebne oraz uporządkuj w odpowiednie foldery, te, których regularnie używasz.

42bb-horz

As you can see, my passion for simplicity counts for me not only in fashion but also in my life;) I know that only geniuses feel comfortable in chaos, and for some people empty desk simply reflects the emptiness;).I understand it but I just see law and order;) .It’s good for my soul and  It has a positive impact on my effectiveness so I’m not going to change it 😉

Jak widać, moje zamiłowanie do prostoty w modzie przekłada się bezpośrednio na upraszczanie mojego otoczenia 😉 Wiem, że ponoć tylko geniusze odnajdują się w  chaosie, a dla niektórych puste biurko odzwierciedla  po prostu pustkę;) Ja jednak widzę po prostu ład i porządek;). Dobrze działa to na moje samopoczucie I skoro przekłada się to na moją efektywność to pozostanę przy tym sprawdzonym sposobie;)

Hans Hofmann said:  “The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak. “ I agree with his words. So? What unnecessary are you going to eliminate? 😉

Tell me –do you like harmony, well-ordered life ? or do you prefer artistic mess not only on your desk or  head, but also in your everyday life?  Let me know in your comments :)

Hans Hofmann powiedział: „ Zdolność do  ułatwiania oznacza wyeliminowanie tego co niepotrzebne, aby potrzeba mogła przemówić.” Zgadzam się z Jego słowami. Więc? Co niepotrzebnego zamierzacie wyeliminować? 😉

Powiedzcie mi – lubicie ład, uporządkowane życie, czy wolicie artystyczny nieład nie tylko na swoim biurku czy głowie, ale także  przekłada się to na „żywioł” w codziennym życiu? :) Dajcie mi, proszę znać:)

16b-horz

EvelineBison

 • sandicious

  przytłoczona też się czuję i to zbyt często. Dobre rady, chć niestety nie zawsze udaje nam się z nich korzystać. Co do stylizacji – wyglądasz przepięknie! Buty są mega;)

  29 kwietnia 2016 at 19:01 Odpowiedz
 • justbasicgirl

  Ja zdecydowanie należę do tych “poukładanych”, wręcz uwielbiam mieć porządek wokół siebie, bo tylko wtedy mogę odpoczywać…Co do stylizacji…znów w różu i znów przepięknie Ci w nim do twarzy:) Kolor na paznokciach też jest wspaniały…Słodko, ale nie przesłodzone i wspaniała kolorystyka! Beautiful girl.:)

  29 kwietnia 2016 at 21:19 Odpowiedz
 • iluminacje konwersacje

  pierwszy punkt jest wybitnie dla mnie, jestem bardzo powolną osobą, nigdy mi się nigdzie nie spieszy.
  Chyba powinnam mieszkać w Gruzji. Zdecydowanie gruzini nie są wielozadaniowcami i na wszystko mają czas, żyjąc bez pośpiechu. Pośpiech jest mi obcy, a moja rodzina twierdzi zgodnie, że dożyję setki bez problemu 😉

  29 kwietnia 2016 at 22:13 Odpowiedz
 • Miguel

  Thanks a lot, my dear 😀

  I’m totally agrre with this ways!!! You always have an informative posts. Thanks <3

  NEW DECOR POST | Marie Roget Illustrations.
  InstagramFacebook Oficial PageMiguel Gouveia / Blog Pieces Of Me 😀

  30 kwietnia 2016 at 10:18 Odpowiedz
 • Sylwia Szewczyk

  Świetny plan! Oby tylko było tak łatwo się ho trzymać 😉 Pięknie wyglądasz w tej sukience. Mam ją i ja i jestem z niej bardzo zadowolona. Super pomysł z tym paskiem.
  http://www.sylwiaszewczyk.com

  30 kwietnia 2016 at 13:44 Odpowiedz
 • Milordka

  Bardzo podoba mi się kolor tej sukienki jest cudowny i pasuje do Ciebie…całość świetnie się prezentuje :)

  30 kwietnia 2016 at 13:45 Odpowiedz
 • Justyna Ludwiczak

  Bardzo ładnie, świetna całość! :)

  30 kwietnia 2016 at 17:32 Odpowiedz
 • stivi

  i co z tego, ze lubie lad i porzadek jak i tak silniejszy ode mnie jest wlasnie nielad i nieporzadek. ;c . jednak zastosuje sie do kilku Twoich patenstwo. A przede wszystkim do odsubskrybowania. Tak jak Twoja skrzynka email, tak i moja jest wypelniona smieciowymi tresciami. porazka..
  A poza tym. Trzeba dzialac. Co z tego, ze przekladasz swoje obowiazki. W koncu ich dopelnisz i bedziesz szczesliwa i spelniona, ze podolalas 😀
  pozdrawiam!

  http://ciotkastiv.blogspot.com

  30 kwietnia 2016 at 20:21 Odpowiedz
 • Ptysia

  Wspaniała jest ta sukienka, właśnie ją zamówiłam 😀

  1 maja 2016 at 15:19 Odpowiedz
 • Tynka.

  ale cudownie<3

  1 maja 2016 at 16:33 Odpowiedz
 • Wiktoria

  Masz bardzo dużo racji :) Przepiękne zdjęcia!

  http://fit-pasja.blogspot.com/

  2 maja 2016 at 09:26 Odpowiedz
 • Micia

  Prześliczny kolor sukienki, mój ulubiony :) Ja zweryfikowałam swoje znajomości, przestałam spotykać się z ludźmi, którzy ciągnęli mnie w dół, więc moje grono znajomych zawęziło się do garstki osób, ale za to jakże cennych :)

  2 maja 2016 at 11:20 Odpowiedz
 • AnonimowyOn

  Kobiecość w 100%

  2 maja 2016 at 12:47 Odpowiedz
 • mariana malho

  you look amazing dear. Great post
  xx

  2 maja 2016 at 17:10 Odpowiedz
 • Zosia

  Przepiękna sukienka, taka dziewczęca :)

  2 maja 2016 at 17:29 Odpowiedz
 • Anna piekeperfumy

  Jestem wielozadaniowa, ale i tak ustalam priorytety, więc w sumie to właśnie skupiam się na jednym czy dwóch najważniejszych zadaniach, a potem biorę się za resztę;) Masz rację, że jeśli robi się wszystko jednocześnie to powstaje uczucie chaosu – i łatwiej jest i o pomyłkę…
  Stylizacja jak zwykle urzekająca): Uwielbiam takie kobiece klimaty: pastele, falbanki i delikatność.

  4 maja 2016 at 19:43 Odpowiedz
 • Magdalena

  Lubię ład, ale ciągle mi brakuje czasu na wszystko. Kiedy jeden kąt posprzątam w drugim już robi się nowy nieład 😉 i tak w kółko :) Podobają mi się Twoje rady :) kilka z nich wykorzystam. Piękna sukienka :)

  4 maja 2016 at 21:57 Odpowiedz
 • Dagmara

  Twój post przypomniał mi Jak Bardzo potrzebuję wirtualnych porządków :)

  6 maja 2016 at 00:13 Odpowiedz
 • Claudia

  Przepiękna sukienka!!<3 Ślicznie Ci w tym kolorku (mój ulubiony<3)

  A tak na marginesie, jak ustawiasz dźwięk maila? Że slyszysz że mail dotarł?? Też tak chcę!!

  http://www.justcleo.pl/2016/05/street-style-khaki-bomber-jacket.html

  24 maja 2016 at 22:07 Odpowiedz

Leave a Comment